1493111559548.png

Witwas Trends

Donderdag 24 mei 2018 | 10.00 - 17.30 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docenten: Greetje Bos, Alexander de Swart en Rickert Ahling

De bestrijding van witwassen geniet in Nederland al jaren een hoge prioriteit van opsporingsdiensten en beleidsmakers. Zo zien we een nog altijd een groeiend aantal witwaszaken bij de strafkamers. Deze cursus belicht de meest relevante en recente trends op anti-witwas gebied. De cursus wordt verzorgd door een drietal ervaren sprekers die het onderwerp belichten vanuit zowel het Openbaar Ministerie/opsporing als de advocatuur.

Lees verder >


Schermafbeelding 2017-12-28 om 09.51.56.png

Congres Milieustrafrecht

Donderdag 31 mei 2018 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 300 - € 450 excl. BTW

Het milieustrafrecht krijgt steeds meer aandacht nu de bescherming van het milieu aan terrein wint. De afgelopen jaren hebben veranderingen in wet- en regelgeving zich in rap tempo opgevolgd. Daarnaast worden steeds vaker bedrijven en particulieren vervolgd voor een veelheid aan milieuovertredingen. Tijdens dit congres staan de ontwikkelingen ten aanzien van dit vakgebied centraal. 

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 09.51.56.png

Piketcursus Strafrecht

Vrijdag 8 juni 2018 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 375,- excl. BTW

Docenten: Alrik de Haas, Philip Vijfhuize en Vincent Borninkhof

Deze (interactieve) piketcursus is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. De cursus is praktisch ingestoken: cursisten worden handvatten aangereikt van ervaren sprekers. Gedurende de hele cursus is de rode draad de bril van de strafrechtadvocaat. 

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 09.51.56.png

Startinformatie in het Strafproces

Donderdag 14 juni 2018 | 10.00 - 16.15 uur

PO-punten: 5 | € 375,- excl. BTW

Docent: Sven Brinkhoff

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de manier waarop startinformatie wordt verzameld. De strafadvocaat wordt een stevig handvat geboden om effectief verweer te kunnen voeren op de betrouwbaarheid van startinformatie en de rechtmatigheid van de verkrijging ervan. De (zittings)rechter krijgt een handvat aangereikt om adequaat te reageren op verweren over startinformatie. Ten slotte is deze cursus nuttig voor onder meer de politie, omdat inzicht wordt gegeven in wat de rechtsregels zijn rondom startinformatie en een inkijk wordt gegeven in de manier waarop startinformatie een rol speelt in het strafproces. 

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 09.56.19.png

Faillissementsfraude: Bankbreukdelicten, strafrechtelijke vervolging, verweren & strategieën

Donderdag 28 juni 2018 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. BTW

Tijdens deze cursus wordt uitgebreid stilgestaan bij de bankbreukdelicten. Daarbij wordt ingegaan op zowel de oude wetgeving als de veranderingen als gevolg van de inwerkingtreding van de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Daarbij passeren ook de toepasselijke faillissementsrechtelijke normen de revue. Tijdens de cursus komt zowel het perspectief van de verdediging (strafrechtadvocatuur) als die van het Openbaar Ministerie aan bod. Besproken worden de handvaten die de nieuwe wetgeving de opsporing biedt, maar ook waar mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn. 

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 09.56.19.png

Internationale bevoegdheden van de curator &
asset tracing bij Faillissementsfraude

Donderdag 30 augustus 2018 | 10.00 - 17. 00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. BTW

Tijdens deze cursus komen de internationale bevoegdheden van de curator, zowel binnen de Insolventieverordening als daarbuiten, aan bod. Daarnaast passeren de mogelijkheden tot asset tracing - door zowel het Openbaar Ministerie als de curator - de revue.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 17.51.10.png

Juridische aspecten van Internetrechercheren

Vrijdag 7 september 2018 | 13.30 - 17.00 uur

PO-punten: 3 | € 199,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Tijdens de cursus wordt een korte inleiding over internetrechercheren gegeven. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de bronnen waarvan gebruik kan worden gemaakt. Vervolgens wordt uitgelegd wordt op welke manier het vergaren van gegevens van internet een inmenging vormt op grondrechten en mensenrechten. Aan de hand van het ‘protocol internetonderzoek’ van gemeenten worden de grenzen van het internetrechercheren voor gemeenteambtenaren uitgelegd. Daarbij wordt ook aandacht besteed wanneer een officier van justitie bij het onderzoek moet worden betrokken. Daarnaast wordt uitgelegd wat de grenzen zijn voor internetrechercheren voor opsporingsambtenaren. Ook het gebruik van undercover opsporingsmethoden op internet wordt besproken.

Lees verder > 


download.png

Anti-Bribery & Corruption Training for Compliance Professionals

Start 14 september 2018 

PO-punten: 42 | € 2.950,- excl. BTW

Diverse docenten

Anti-bribery and corruption enforcement actions are rising globally. Organizations across every industry should be aware of the consequences and repercussions of corruption violations which can be swift and severe. Countless firms have been subject to major fines and other penalties that have had highly negative impact on their business and many individual employees have been prosecuted on criminal charges. White Collar Academy offers an anti-bribery and corruption training to ensure that your organization is compliant with modern international anti-corruption legislation.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 17.51.10.png

Cybercrime: ins & outs

Vrijdag 21 september 2018 | 10.00 - 17.00 uur 

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Door de ontwikkelingen op het gebied van ICT is een nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan. Het inbreken in computers (computervredebreuk) en het daarbij wijzigen van gegevens en het verstoren van de werking (fraude, sabotage, virussen), het schenden van de intellectuele eigendomsrechten, van geheimen en privacy (diefstal, heling, aftappen), het verspreiden van schadelijke informatie (uitingsdelicten, kinderpornografie e.d.) vormen hiervan belangrijke voorbeelden. Tijdens deze cursus komen alle ins and outs terzake de strafrechtelijke aanpak van cybercrime en de verdediging in cybercrimezaken aan bod. 

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 17.51.10.png

Wet computercriminaliteit III

Vrijdag 5 oktober 2018 | 13.30 - 17.00 uur

PO-punten: 3 | € 199,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Er is veel te doen om de Wet computercriminaliteit III. Op dit moment is deze wet nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Zowel de politiek als de opsporing dringen echter aan op het snel aannemen van de wet. De verwachting is dat deze de opsporing van cyberdelicten en de vervolging van cybercriminelen aanzienlijk zal versterken. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van de Wet computercriminaliteit III en de gevolgen voor de praktijk. 

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 09.56.19.png

Faillissementsfraude: Fiscale aspecten &
De rol van de FIOD / Belastingdienst

Donderdag 11 oktober 2018 | 10.00 - 17. 00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. BTW

Tijdens deze bijeenkomst wordt een kijkje gegeven in de keuken van de Belastingdienst en zal worden ingegaan op de rol en het belang van de fiscus bij de bestrijding van faillissementsfraude. In principe heeft de Belastingdienst geen directe betrokkenheid bij de strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude. Dat is anders waar het gaat om de civiel- en fiscaalrechtelijke aanpak. Tijdens deze bijeenkomst zal dan ook nader worden beschouwd welke activiteiten de Belastingdienst in dat kader onderneemt met betrekking tot faillissementsfraude. Denk hierbij aan de mogelijkheden van de Belastingdienst tot het instellen van een onderzoek naar mogelijke malversaties. Aan bod komt over welke informatie de Belastingdienst beschikt, maar ook wie wat doet binnen deze dienst en waar aanspreekpunten te vinden zijn. In het verlengde daarvan wordt de samenwerking tussen fiscus en de andere stakeholders behandeld. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van de FIOD bij faillissementsfraude, meer in het bijzonder die van de Coördinatiegroep faillissementsfraude en het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

Lees verder > 


download.png

Anti-Corruptie Congres 2018

Vrijdag 2 november 2018 | 10.15 - 17.30 uur (met borrel) 

PO-punten: 6 | € 300-450 excl. BTW

Diverse sprekers

Corruptie en de bestrijding ervan staan in de belangstelling. Talloze bedrijven zijn onderworpen aan hoge boetes en andersoortige sancties die een zeer negatieve impact op hun bedrijfsvoering en reputatie hebben gehad. Megaschikkingen met bedrijven ter zake van omkoping in het buitenland en omkopingszaken tegen individuen, waaronder prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en politiek, haalden headlines in de media.

Het Anti-Corruptie Congres biedt een overzicht de meest actuele thema's en ontwikkelingen op het gebied van (de bestrijding van) corruptie. 

Lees verder > 


Bijzonder Strafrecht.png

Bestuurlijke Boete voor Toezichthouders

Dinsdag 6 november 2018 | 9.30 - 16.30 uur

€ 325,- excl. BTW

Docent: Henk Dammers

Tijdens deze cursus, speciaal ontworpen voor toezichthouders, wordt ingegaan op de belangrijke thema's die bij de oplegging en beoordeling van de bestuurlijke boete een rol spelen. Deelnemers worden handvaten geboden die zij direct in de praktijk toe kunnen passen. 

Lees verder > 


1493111559548.png

Sanctieregelgeving

Donderdag 8 november 2018 | 10.00 - 17.00 uur         

Docenten: Tomasz Kodrzycki, Josien Pauwelussen en Klaas Leenman

Naleving van sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving van sanctieregelgeving. Deze regelgeving vindt zijn oorsprong meestal in het internationale recht en is relatief complex. Sanctieregelgeving volgt naar zijn aard de internationale politieke ontwikkelingen en is daardoor doorlopend in verandering. Dat maakt het voor (rechts)personen alsook voor medewerkers van de douane, leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie lastige materie. Tijdens deze cursus worden de hoofdlijnen van de sanctieregelgeving besproken en wordt ingegaan op de naleving ervan in de praktijk. Daarbij komt tevens aan bod welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en punitieve sancties opgelegd kunnen worden bij overtreding van die sanctieregelgeving. 

Binnenkort volgt meer informatie! 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 17.51.10.png

Jurisdictie in Cyberspace

Vrijdag 9 november 2018 | 13.30 - 17.00 uur

PO-punten: 3 | € 199,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Cybercrime werpt interessante vragen op met betrekking tot jurisdictie. De belangrijkste en meest urgente vragen zijn (1) wanneer een staat rechtsmacht mag aannemen bij cybercrime en (2) waar de juridische grenzen liggen van grensoverschrijdend digitaal onderzoek. In deze cursus wordt eerst een korte introductie gegeven van cybercrime om de problematiek te schetsen. Vervolgens wordt aan de hand van casussen nagegaan wanneer rechtsmacht kan worden aangenomen bij cybercrime. 

Lees verder > 


Bijzonder Strafrecht.png

De positie van de onderneming in het strafrecht

Donderdag 22 november 2018 | 9.45 - 17.15 uur

PO-punten: 6 | € 395,- excl. BTW

Docenten: Joost Tonino & Luuk Boogert

Het doel van deze cursus is de deelnemer bekend maken met de meest voorkomende algemene leerstukken die van belang zijn bij strafzaken en bestuursstrafzaken tegen ondernemingen en aan haar gelieerde personen. De laatste jurisprudentiele ontwikkelingen in zowel het strafrecht als het bestuursrecht van deze onderwerpen zullen uitvoerig aan de orde komen.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 09.51.56.png

Getuigenverhoren in strafzaken: theorie, praktijk & strategie

Donderdag 23 november 2018 | 9.30 - 17.00 uur 

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docenten: Petra van Kampen & Jacqueline Kuijper & Jannie van der Sleen

Tijdens deze cursus komt zowel de theorie als de praktijk rondom getuigenverhoren aan bod. Deze cursus geeft, naast het relevant wettelijk kader, tips en tricks voor bij het toegewezen krijgen van getuigen alsmede het getuigenverhoor zelf. De meest relevante jurisprudentie van zowel de Hoge Raad als het Europese Hof voor de Rechten op het gebied van het horen van getuigen in de verschillende fasen van het strafproces wordt belicht. Tot slot wordt inzicht geboden op gebied van verhoormethoden en -technieken, gebruikswaarde en betrouwbaarheid van getuigenverklaringen.

Lees verder > 


bsa.png

Handhaving van Sociale Zekerheidsfraude

Donderdag 13 december 2018 | 10.00 - 17.15 uur

PO-punten: 3 | € 385,- excl. BTW

Docent: Henk Dammers

Tijdens deze cursus staan de ontwikkelingen op het gebied van de handhaving en het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid centraal alsmede de bevoegdheden waarover toezichthouders sociale zekerheidswetgeving en opsporingsambtenaren in dat kader beschikken.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2017-12-28 om 09.51.56.png

Basiscursus Bestuursrecht voor Toezichthouders

De tweedaagse Basiscursus bestuursrecht voor toezichthouders geeft kennis en inzicht in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de functie die deze wet heeft. In het bijzonder bij de taakvervulling (bevoegdheden, rol) van de toezichthouder en andere met de uitvoering van de wetgeving belaste medewerkers die werkzaam zijn bij een bestuursorgaan. Bovendien wordt inzicht gegeven in de systematiek, samenhang en causaal verband tussen de Awb en bijzondere wetten die de medewerker van de omgevingsdienst uitvoert. Tevens wordt de cursist bekend gemaakt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die van evidente betekenis zijn in de uitoefening van de dagelijkse praktijk.

Lees verder >


Expertise Bijzonder Strafrecht

Doorlopend | PO-punten: 60

Het financieel economisch strafrecht is een bijzondere tak van sport. Het vergt van betrokkenen bij dergelijke (straf)zaken, in de rol van advocaat, officier van justitie, rechter(commissaris) dan wel als opsporingsambtenaar/toezichthouder specifieke kennis en kunde.

Voor degenen die zich (verder) willen specialiseren op dit vakgebied is de 'Expertise Bijzonder Strafrecht' in het leven geroepen. 

Lees verder >