BeeldmerkCT.png

Cybercrime: ins & outs

Vrijdag 21 september 2018 | 10.00 - 17.00 uur 

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Door de ontwikkelingen op het gebied van ICT is een nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan. Het inbreken in computers (computervredebreuk) en het daarbij wijzigen van gegevens en het verstoren van de werking (fraude, sabotage, virussen), het schenden van de intellectuele eigendomsrechten, van geheimen en privacy (diefstal, heling, aftappen), het verspreiden van schadelijke informatie (uitingsdelicten, kinderpornografie e.d.) vormen hiervan belangrijke voorbeelden. Tijdens deze cursus komen alle ins and outs terzake de strafrechtelijke aanpak van cybercrime en de verdediging in cybercrimezaken aan bod. 

Lees verder > 


BeeldmerkCT.png

Wet computercriminaliteit III

Vrijdag 5 oktober 2018 | 13.30 - 17.00 uur

PO-punten: 3 | € 199,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Er is veel te doen om de Wet computercriminaliteit III. De wet is op 26 juni aangenomen door de Eerste Kamer en kan nu in werking treden. Zowel de politiek als de opsporing dringen echter aan op het snel aannemen van de wet. De verwachting is dat deze de opsporing van cyberdelicten en de vervolging van cybercriminelen aanzienlijk zal versterken. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van de Wet computercriminaliteit III en de gevolgen voor de praktijk. 

Lees verder > 


BeeldmerkFF.png

Faillissementsfraude: Fiscale aspecten & De rol van de FIOD / Belastingdienst

Donderdag 11 oktober 2018 | 10.00 - 17. 00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. BTW

Tijdens deze bijeenkomst wordt een kijkje gegeven in de keuken van de Belastingdienst en zal worden ingegaan op de rol en het belang van de fiscus bij de bestrijding van faillissementsfraude. In principe heeft de Belastingdienst geen directe betrokkenheid bij de strafrechtelijke bestrijding van faillissementsfraude. Dat is anders waar het gaat om de civiel- en fiscaalrechtelijke aanpak. Tijdens deze bijeenkomst zal dan ook nader worden beschouwd welke activiteiten de Belastingdienst in dat kader onderneemt met betrekking tot faillissementsfraude. Denk hierbij aan de mogelijkheden van de Belastingdienst tot het instellen van een onderzoek naar mogelijke malversaties. Aan bod komt over welke informatie de Belastingdienst beschikt, maar ook wie wat doet binnen deze dienst en waar aanspreekpunten te vinden zijn. In het verlengde daarvan wordt de samenwerking tussen fiscus en de andere stakeholders behandeld. Vervolgens wordt ingegaan op de rol van de FIOD bij faillissementsfraude, meer in het bijzonder die van de Coördinatiegroep faillissementsfraude en het Centraal Meldpunt Faillissementsfraude.

Lees verder > 


BeeldmerkAC.png

Anti-Corruptie Congres 2018

Vrijdag 2 november 2018 | 10.15 - 17.30 uur (met borrel) 

PO-punten: 6 | € 300-450 excl. BTW

Diverse sprekers

Corruptie en de bestrijding ervan staan in de belangstelling. Talloze bedrijven zijn onderworpen aan hoge boetes en andersoortige sancties die een zeer negatieve impact op hun bedrijfsvoering en reputatie hebben gehad. Megaschikkingen met bedrijven ter zake van omkoping in het buitenland en omkopingszaken tegen individuen, waaronder prominente vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven en politiek, haalden headlines in de media.

Het Anti-Corruptie Congres biedt een overzicht de meest actuele thema's en ontwikkelingen op het gebied van (de bestrijding van) corruptie. 

Lees verder > 


BeeldmerkBSA+WCA.png

Bestuurlijke Boete voor Toezichthouders

Dinsdag 6 november 2018 | 9.30 - 16.30 uur

PO-punten: 6 | € 325,- excl. BTW

Docent: Henk Dammers

Tijdens deze cursus, speciaal ontworpen voor toezichthouders, wordt ingegaan op de belangrijke thema's die bij de oplegging en beoordeling van de bestuurlijke boete een rol spelen. Deelnemers worden handvaten geboden die zij direct in de praktijk toe kunnen passen. 

Lees verder > 


BeeldmerkBSA+WCA.png

Sanctieregelgeving

Donderdag 8 november 2018 | 10.00 - 17.00 uur         

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docenten: Tomasz Kodrzycki, Josien Pauwelussen, Dennis & Klaas Leenman

Naleving van sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving van sanctieregelgeving. Deze regelgeving vindt zijn oorsprong meestal in het internationale recht en is relatief complex. Sanctieregelgeving volgt naar zijn aard de internationale politieke ontwikkelingen en is daardoor doorlopend in verandering. Dat maakt het voor (rechts)personen alsook voor medewerkers van de douane, leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie lastige materie. Tijdens deze cursus worden de hoofdlijnen van de sanctieregelgeving besproken en wordt ingegaan op de naleving ervan in de praktijk. Daarbij komt tevens aan bod welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en punitieve sancties opgelegd kunnen worden bij overtreding van die sanctieregelgeving. 

Lees verder > 


BeeldmerkCT.png

Jurisdictie in Cyberspace

Vrijdag 9 november 2018 | 13.30 - 17.00 uur

PO-punten: 3 | € 199,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Cybercrime werpt interessante vragen op met betrekking tot jurisdictie. De belangrijkste en meest urgente vragen zijn (1) wanneer een staat rechtsmacht mag aannemen bij cybercrime en (2) waar de juridische grenzen liggen van grensoverschrijdend digitaal onderzoek. In deze cursus wordt eerst een korte introductie gegeven van cybercrime om de problematiek te schetsen. Vervolgens wordt aan de hand van casussen nagegaan wanneer rechtsmacht kan worden aangenomen bij cybercrime. 

Lees verder > 


BeeldmerkBSA+WCA.png

Piketcursus Strafrecht

Maandag 12 november 2018 | 9.30 - 16.30 uur

PO-punten: 6 | € 375,- excl. BTW

Docenten: Alrik de Haas, Philip Vijfhuize en Vincent Borninkhof

Deze (interactieve) piketcursus is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. De cursus is praktisch ingestoken: cursisten worden handvatten aangereikt van ervaren sprekers. Gedurende de hele cursus is de rode draad de bril van de strafrechtadvocaat. 

Lees verder > 


BeeldmerkBSA+WCA.png

Facetten van deelneming

Donderdag 15 november 2018 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docenten: mr. dr. Alwin van Dijk & mr. dr. Anne Postma

De doelstelling van deze cursus is tweeledig. Het eerste doel is het bieden van inzicht in de systematiek van de deelnemingsregeling. Tegen de achtergrond daarvan zijn toekomstige rechtsontwikkelingen op dit terrein beter te plaatsen. Het tweede doel bestaat uit het bieden van verdieping ten aanzien van deelthema’s die bij uitstek relevant zijn voor de beroepspraktijk. Voorbeelden daarvan zijn de onderlinge afbakening van veelvoorkomende deelnemingsvormen, en lastige kwesties zoals globaal opzet, uiteenlopend opzet bij deelneming en het opzet van de rechtspersoon.

Lees verder > 


BeeldmerkBSA+WCA.png

Bijstand aan fraudeverdachten: Beleving en gevolgen van strafrechtspleging & afwegingen bij advisering

Dinsdag 20 november 2018 | 13.30 - 18.00 uur (met borrel)

PO-punten: 4 | € 325,- excl. BTW

Docenten: Dennis Lesmeister & Wim Huisman

Deze cursus heeft tot doel inzicht te geven in de niet-juridische impact van strafrechtelijke onderzoeken en een eventueel daarop volgende strafrechtelijk vervolging voor fraudeverdachten. Tijdens de cursus vertelt Dennis Lesmeister, een van de veroordeelden uit de Vastgoedfraudezaak, hoe hij zijn vervolging heeft ervaren. Hij geeft de cursus samen met Wim Huisman, professor criminologie aan de VU. Wim Huisman behandelt onder meer resultaten uit wetenschappelijk onderzoek over deze gevolgen. 

Lees verder > 


BeeldmerkBSA+WCA.png

De positie van de onderneming in het strafrecht

Donderdag 22 november 2018 | 9.45 - 17.15 uur

PO-punten: 6 | € 395,- excl. BTW

Docenten: Joost Tonino & Luuk Boogert

Het doel van deze cursus is de deelnemer bekend maken met de meest voorkomende algemene leerstukken die van belang zijn bij strafzaken en bestuursstrafzaken tegen ondernemingen en aan haar gelieerde personen. De laatste jurisprudentiele ontwikkelingen in zowel het strafrecht als het bestuursrecht van deze onderwerpen zullen uitvoerig aan de orde komen.

Lees verder > 


BeeldmerkBSA+WCA.png

Getuigenverhoren in strafzaken: theorie, praktijk & strategie

Vrijdag 23 november 2018 | 9.30 - 17.00 uur 

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docenten: Petra van Kampen & Jacqueline Kuijper & Jannie van der Sleen

Tijdens deze cursus komt zowel de theorie als de praktijk rondom getuigenverhoren aan bod. Deze cursus geeft, naast het relevant wettelijk kader, tips en tricks voor bij het toegewezen krijgen van getuigen alsmede het getuigenverhoor zelf. De meest relevante jurisprudentie van zowel de Hoge Raad als het Europese Hof voor de Rechten op het gebied van het horen van getuigen in de verschillende fasen van het strafproces wordt belicht. Tot slot wordt inzicht geboden op gebied van verhoormethoden en -technieken, gebruikswaarde en betrouwbaarheid van getuigenverklaringen.

Lees verder > 


BeeldmerkBSA+WCA.png

Ontnemen van wederrechtelijk verkregen voordeel

Dinsdag 27 november 2018 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 395,- excl. BTW

Docenten: David Emmelkamp, Marius Teengs Gerritsen  

Tijdens deze cursus wordt een overzicht gegeven van de belangrijkste aspecten van de ontnemingsmaatregel, actualiteiten en handvatten voor de praktijk. Relevante onderwerpen worden benaderd zowel vanuit het perspectief van de advocatuur als het Openbaar Ministerie in een duopresentatie. Enerzijds komen de mogelijkheden tot ontneming van wederrechtelijk verkregen voordeel aan bod, terwijl anderzijds verweren en strategieën de revue passeren. Onderwerpen worden behandeld aan de hand van recente jurisprudentie en praktijkvoorbeelden. Daarnaast is er voldoende ruimte voor het delen van eigen ervaringen van de deelnemers en het stellen van vragen dan wel voorleggen van casussen.

Lees verder > 


BeeldmerkBSA+WCA.png

Tweedaagse Verdiepingscursus Strafrechtelijk Bewijsrecht

Maandag 3 & maandag 17 december 2018 | 9.30 - 17.00 uur 

PO-punten: 12 | € 835,- excl. BTW

Docenten: Leo Hendriks & Marius Teengs Gerritsen

Tijdens deze tweedaagse interactieve cursus komen de verschillende aspecten van het strafrechtelijke bewijsrecht aan de orde met de juiste mix van theorie en praktijk. Aan de hand van concrete voorbeelden en jurisprudentie wordt inzicht geboden in hoe het strafrechtelijk bewijsrecht) in de praktijk uitwerkt. Hierbij komen tevens Europese invloeden en te verwachten ontwikkelingen aan bod. Bij deelname aan deze cursus krijgt u een compleet en actueel overzicht van het strafrechtelijke bewijsrecht.

Lees verder >  


BeeldmerkCT.jpg

Update Cybercrime & Cybersecurity

Dinsdag 4 december 2018 | 14.15 - 17.45 uur 

PO-punten: 3 | € 159,- excl. BTW

Docent: Joyce Boonstra-Verhaert

De ontwikkelingen op het gebied van cybercrime en cybersecurity volgen elkaar in hoog tempo op. Om die reden wordt twee maal per jaar de 'Update Cybercrime & Cybersecurity' georganiseerd. Tijdens deze update worden de ontwikkelingen op het gebied van cybercrime en cybersecurity van het afgelopen halve jaar besproken. Hierbij komen zowel actualiteiten op het gebied van wetgeving, opsporing en handhaving, als actualiteiten uit de rechtspraak aan de orde. 

Lees verder >


BeeldmerkFF.png

Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude
Faillissementsfraude in/en de praktijk

Vrijdag 7 december 2018 | 9.45 - 17.30 uur

PO-punten: 6 | € 300-450,- excl. BTW

Op vrijdag 7 september vindt de tweede editie van het Jaarcongres Kennisplatform Faillissementsfraude plaats. Tijdens deze editie van het congres staat faillissementsfraude, beleid hieromtrent en de uitwerking daarvan in de praktijk centraal. 

Lees verder > 


BeeldmerkBSA+WCA.png

Witwas Trends

Dinsdag 11 december 2018 | 10.00 - 17.30 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docenten: Alexander de Swart, Nils Gonzalez Bos en Rickert Ahling

De bestrijding van witwassen geniet in Nederland al jaren een hoge prioriteit van opsporingsdiensten en beleidsmakers. Zo zien we een nog altijd een groeiend aantal witwaszaken bij de strafkamers. Deze cursus belicht de meest relevante en recente trends op anti-witwas gebied. De cursus wordt verzorgd door een drietal ervaren sprekers die het onderwerp belichten vanuit zowel het Openbaar Ministerie/opsporing als de advocatuur.

Lees verder > 


BeeldmerkBSA+WCA.png

Handhaving van Sociale Zekerheidsfraude

Donderdag 13 december 2018 | 10.00 - 17.15 uur

PO-punten: 6 | € 385,- excl. BTW

Docent: Henk Dammers

Tijdens deze cursus staan de ontwikkelingen op het gebied van de handhaving en het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid centraal. Aan de orde komen de bevoegdheden waarover toezichthouders sociale zekerheidswetgeving en opsporingsambtenaren in dat kader beschikken. 

Lees verder > 


BeeldmerkCT.jpg

Wet computercriminaliteit III

Vrijdag 1 februari 2018 | 12.30 - 17.00 uur

PO-punten: 4 | € 275,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Er is veel te doen om de Wet computercriminaliteit III. De wet is op 26 juni aangenomen door de Eerste Kamer en kan nu in werking treden. Zowel de politiek als de opsporing dringen echter aan op het snel aannemen van de wet. De verwachting is dat deze de opsporing van cyberdelicten en de vervolging van cybercriminelen aanzienlijk zal versterken. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van de Wet computercriminaliteit III en de gevolgen voor de praktijk. 

Lees verder > 


BeeldmerkBSA+WCA.jpg

Strafrecht in de (Bermuda) driehoek Luxemburg-Straatsburg-Den Haag: EU recht van A-Z voor de strafrechtspraktijk

Dinsdag 5 februari 2019 | 9.30 – 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. 21% BTW

Docenten: Thom Dieben & Jurian Langer

Tijdens deze cursus staat de wisselwerking centraal tussen de jurisprudentie van de Hoge Raad, het EHRM en het HvJ EU. Deze wisselwerking wordt door Thom Dieben & Jurjan Langer toegelicht aan de hand van actuele onderwerpen en ontwikkelingen, waarbij ook de ‘procedural safeguards’ richtlijnen (o.a. recht op vertolking en vertaling; recht op informatie; recht op toegang raadsman; onschuldpresumptie en aanwezigheidsrecht) en enkele ‘wederzijdse erkenning’-instrumenten aan bod komen (o.a. Europees executiebevel; en Europees toezichtsbevel). Deze ontwikkelingen worden gekoppeld aan de dagelijkse strafrechtpraktijk, waarbij wordt ingegaan op de andere c.q. nieuwe denkwijze die het EU recht vergt van het OM, de verdediging en de zittingsrechter.

Lees verder > 


BeeldmerkCT.jpg

Modernisering strafrecht in het digitale tijdperk

Vrijdag 8 maart 2019 | 10.00 - 17.00 uur 

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Binnenkort volgt meer informatie!


BeeldmerkBSA+WCA.jpg

Startinformatie in het strafproces

Vrijdag 29 maart 2019 | 10.00 - 16.15 uur          

PO-punten: 5 | € 375,- excl. 21% BTW

Docent: Sven Brinkhoff

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de manier waarop startinformatie wordt verzameld. De strafadvocaat wordt een stevig handvat geboden om effectief verweer te kunnen voeren op de betrouwbaarheid van startinformatie en de rechtmatigheid van de verkrijging ervan. De (zittings)rechter krijgt een handvat aangereikt om adequaat te reageren op verweren over startinformatie. Ten slotte is deze cursus nuttig voor onder meer de politie, omdat inzicht wordt gegeven in wat de rechtsregels zijn rondom startinformatie en een inkijk wordt gegeven in de manier waarop startinformatie een rol speelt in het strafproces.

Lees verder > 


BeeldmerkBSA+WCA.png

Procederen in Straatsburg

Dinsdag 2 april 2019 | 12.30 - 17.00 uur

PO-punten: 4 | € 285,- excl. 21% BTW

Docent: Thom Dieben

Er zullen maar weinig advocaten zijn die niet bekend zijn met het belang van de rechtspraak uit Straatsburg. Veel minder bekend is hoe een klacht in Straatsburg moeten worden ingediend en hoe de procedure vervolgens verder verloopt. Daar komt bij dat het EHRM de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor verzoekschriften recentelijk heeft aangescherpt. Als gevolg van die aanscherping is de stuitingsmogelijkheid afgeschaft en wordt een verzoekschrift dat niet aan de formele vereisten voldoet niet meer in behandeling genomen. Deze cursus is bedoeld voor advocaten die veel gemaakte fouten op dit punt willen voorkomen en graag meer willen weten over de klachtprocedure in Straatsburg.

Lees verder > 


BeeldmerkCT.jpg

Cybercrime: ins & outs

Vrijdag 10 mei 2019 | 10.00 - 17.00 uur 

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Door de ontwikkelingen op het gebied van ICT is een nieuwe vorm van criminaliteit ontstaan. Het inbreken in computers (computervredebreuk) en het daarbij wijzigen van gegevens en het verstoren van de werking (fraude, sabotage, virussen), het schenden van de intellectuele eigendomsrechten, van geheimen en privacy (diefstal, heling, aftappen), het verspreiden van schadelijke informatie (uitingsdelicten, kinderpornografie e.d.) vormen hiervan belangrijke voorbeelden. Tijdens deze cursus komen alle ins and outs terzake de strafrechtelijke aanpak van cybercrime en de verdediging in cybercrimezaken aan bod. 

Lees verder > 


BeeldmerkBSA+WCA.png

Privacy in Toezicht 

Dinsdag 4 juni 2019

Docent: Henk Dammers

Binnenkort volgt meer informatie! 


BeeldmerkBSA+WCA.jpg

Europees Onderzoeksbevel (EOB)

Donderdag 13 juni 2019 | 12.30 - 17.00 uur

PO-punten: 4 | € 285,- excl. 21% BTW

Docent: Thom Dieben

Het Europees onderzoeksbevel (EOB) is een beslissing die een officier van justitie of rechter neemt om in het kader van een strafrechtelijk onderzoek bepaalde onderzoeksmaatregel toe te passen in een andere EU lidstaat. Grondgedachte is dat indien conform het nationale recht een bevel is gegeven tot toepassing van de onderzoeksmaatregel, de nationale beslissing in beginsel door buitenlandse autoriteiten wordt erkend en uitgevoerd (het beginsel van “wederzijdse erkenning”). Het EOB zal worden toegepast in het overgrote deel van zowel de inkomende als uitgaande verzoeken om ‘kleine’ rechtshulp in Nederland. Mede gelet op de toenemende internationalisering van strafzaken is een goed begrip van de werking van het EOB dan ook must voor alle deelnemers in de strafrechtketen. Deze cursus is bedoeld voor (bijzondere) opsporingsambtenaren, officieren van justitie, advocaten en rechters die meer willen weten over het EOB.

Lees verder > 


BeeldmerkCT.jpg

Digitale opsporing 

Vrijdag 20 september 2019 | 12.30 - 17.00 uur 

PO-punten: 4 | € 275,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Binnenkort volgt meer informatie! 


BeeldmerkBSA+WCA.jpg

Congres Milieustrafrecht 

Donderdag 3 oktober 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 300-450,- excl. BTW

Diverse sprekers

Binnenkort volgt meer informatie!


BeeldmerkCT.jpg

Modernisering strafrecht in het digitale tijdperk

Vrijdag 4 oktober 2019 | 10.00 - 17.00 uur 

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Binnenkort volgt meer informatie!


BeeldmerkBSA+WCA.png

Basiscursus Bestuursrecht voor Toezichthouders

De tweedaagse Basiscursus bestuursrecht voor toezichthouders geeft kennis en inzicht in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de functie die deze wet heeft. In het bijzonder bij de taakvervulling (bevoegdheden, rol) van de toezichthouder en andere met de uitvoering van de wetgeving belaste medewerkers die werkzaam zijn bij een bestuursorgaan. Bovendien wordt inzicht gegeven in de systematiek, samenhang en causaal verband tussen de Awb en bijzondere wetten die de medewerker van de omgevingsdienst uitvoert. Tevens wordt de cursist bekend gemaakt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die van evidente betekenis zijn in de uitoefening van de dagelijkse praktijk.

Lees verder >


BeeldmerkBSA+WCA.png

Expertise Bijzonder Strafrecht

Doorlopend | PO-punten: 60

Het financieel economisch strafrecht is een bijzondere tak van sport. Het vergt van betrokkenen bij dergelijke (straf)zaken, in de rol van advocaat, officier van justitie, rechter(commissaris) dan wel als opsporingsambtenaar/toezichthouder specifieke kennis en kunde.

Voor degenen die zich (verder) willen specialiseren op dit vakgebied is de 'Expertise Bijzonder Strafrecht' in het leven geroepen. 

Lees verder >