Type:   Inhouse cursus
Duur:   2 dagen van 6 uur netto onderwijs
Locatie:   op eigen locatie
Kosten:   in onderling overleg
Docent:   Henk Dammers 


De tweedaagse Basiscursus bestuursrecht voor toezichthouders geeft kennis en inzicht in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de functie die deze wet heeft. In het bijzonder bij de taakvervulling (bevoegdheden, rol) van de toezichthouder en andere met de uitvoering van de wetgeving belaste medewerkers die werkzaam zijn bij een bestuursorgaan. Bovendien wordt inzicht gegeven in de systematiek, samenhang en causaal verband tussen de Awb en bijzondere wetten die de medewerker van de omgevingsdienst uitvoert. Tevens wordt de cursist bekend gemaakt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die van evidente betekenis zijn in de uitoefening van de dagelijkse praktijk.

Er worden door de docent praktijkgerichte voorbeelden gebruikt om de theorie beeldend te maken en de cursist op deze manier betrokken te houden bij de materie. Deze aanpak zorgt voor een interactieve cursus.

Na afloop van de cursus zijn de cursisten in staat op een genuanceerde, evenwichtige en adequate manier het bestuursrecht toe te passen en begrijpen zij waar hun handelen op gebaseerd is. Zij zijn in staat bij het functioneren in bestuursrechtelijke situaties een gelijkwaardige gesprekspartner te zijn, ook bij eventuele contacten met advocatuur en juristen. Daarnaast hebben zij inzicht in hun bestuursrechtelijke handelen.
 

Doelgroep

De cursus is bestemd voor toezichthouders, vergunningverleners en andere geïnteresseerden werkzaam bij de diverse afdelingen van bestuursorganen. De cursus is geschikt voor cursisten met een vooropleiding op MBO, MBO+, HBO of Universitair niveau en/of denk- en werkniveau.
 

Specifieke leerdoelen

 • De cursist is bekend met de beginselen van behoorlijk bestuur en onderkent de afbreukrisico’s als deze beginselen worden geschonden;
 • de cursist is op de hoogte van rechts- en wetssystematiek;
 • De cursist kent de relevante basisbegrippen van de Awb;
 • De manieren van toedeling van bevoegdheden zijn bekend;
 • De cursisten zijn bekend met de verschillen tussen de bestuursrechtelijke bevoegdheden, de bevoegdheden uit de Wet op de economische delicten en het Wetboek van Strafvordering
 • De regels van sfeerovergang (de overgang van bestuurs- naar strafrecht) zijn bekend (meer petten problematiek);
 • De cursist is bekend met de bestuursrechtelijke bevoegdheden van de AWB en begrijpt dat in de wetgeving die hij/zij uitvoert beperkende en/of aanvullende bepalingen kunnen zijn opgenomen (hierbij zijn wetten die door de toezichthouder of andere functionarissen ten behoeve van het bestuursorgaan worden uitgevoerd uitgangspunt genomen);
 • De cursist is in staat de bevoegdheden uit de Awb te combineren met de eventuele bevoegdheden uit de bijzondere wet de wordt uitgevoerd.

De docent werkt zelf sedert lange tijd op diverse niveaus en geledingen in de praktijk. Hierdoor is hij in staat de cursisten op aansprekende wijze de materie bij te brengen. Daarnaast is de docent op de hoogte van de actuele ontwikkelingen in de materie.
 

Programma

Het exacte programma wordt op maat gemaakt en aangepast aan uw wensen. Hieronder is een voorbeeld opgenomen. 
 

Dag 1

 • Inleiding
 • Algemene beginselen van behoorlijk bestuur
 • Rechts- en wetsystematiek
 • Systeem AWB
 • Kernbegrippen
 • Toekenning bevoegdheden (attributie, mandateren, degeleren)
 • Begrip toezichthouder
 • Legitimatiebewijs
 • Evenredigheidsbeginsel (tevens proportionaliteit en subsidiariteit)
 • Beperkingen aan bevoegdheden
 • Betreden van plaatsen
 • Het betreden van de woning
   

Dag 2

 • Inlichtingen vorderen AWB
 • De cautie (nemo teneturbeginsel)
 • Inzage van het identiteitsbewijs
 • Inzage in zakelijke gegevens en bescheiden
 • Het onderzoeken van zaken
 • Het onderzoeken van vervoermiddelen
 • De algemene medewerkingsplicht
 • De sancties op het niet voldoen aan de vorderingen van de toezichthouder
 • De ‘tweepetten’ problematiek en legitieme werkwijze
 • Verschillen straf- en bestuursrecht
 • De verschillen tussen punitief en reparatoir handhaven

 

Docent: Henk Dammers

Henk Dammers is ruim dertig jaar werkzaam in alle geledingen van de opsporings- en toezichtwereld en beschikt dan ook over ruime ervaring. Zo was hij o.a. werkzaam bij politie, recherche, bijzondere opsporingsdiensten, sociale recherche en inspecties van diverse ministeries op zowel uitvoerend als leidinggevend gebied. Ook nu is hij nog steeds op managementniveau werkzaam bij een landelijke inspectiedienst. Daarnaast is hij sinds vijftien jaar werkzaam als docent, opleider, trainer en auteur. Praktijkervaringen en reflecties op zijn eigen werksituaties vormen dan ook de basis op grond waarvan een leersituatie wordt gevormd.

 

Offerte op maat? Neem contact op!