Congres Milieustrafrecht 

Trends & Toekomstige Ontwikkelingen

 

 

Datum:   Donderdag 1 december 2016
Tijd:   9.30 - 17.45 uur
Inloop:   9.00 uur
Locatie:   Centrum van Utrecht
Kosten:   € 399,- excl. 21% BTW
PO/PE/NEVOA-punten:   6


Het milieustrafrecht krijgt steeds meer aandacht nu de bescherming van het milieu aan terrein wint. De afgelopen jaren hebben veranderingen in wet- en regelgeving zich in rap tempo opgevolgd. Daarnaast worden steeds vaker bedrijven en particulieren vervolgd voor een veelheid aan milieuovertredingen. Tijdens dit congres staan de trends en toekomstige ontwikkelingen ten aanzien van dit vakgebied centraal. 

 

Programma
 

Strafrechtelijk afpakken bij milieucriminaliteit

Sprekers: Nanina van Zanden & Rudie Neve

 • Onderzoek naar de stand van zaken van strafrechtelijk afpakken bij milieucriminaliteit binnen de Nationale Politie en bijzondere opsporingsdiensten.
 • Achterstand voor financieel rechercheren bij milieucriminaliteit ten opzichte van commune delicten.
 • Bredere afpakmogelijkheden bij milieucriminaliteit door bijvoorbeeld het gebruik van de Wet op de economische delicten.
 • Triangulatie van expertise (financieel, milieu, digitaal) is van belang om tot een adequaat financieel rapport te komen.
 • Doelen op tactisch en strategisch niveau kunnen van invloed zijn op de keuzes die gemaakt worden bij strafrechtelijk afpakken van milieucriminaliteit.
 • De complexiteit van milieucriminaliteit heeft effect op de afdoening van het Openbaar Ministerie. 

 

Actuele ontwikkelingen in de handhaving van het milieustrafrecht

Spreker: Ingeborg Koopmans

 • Ontwikkeling naar het aanpakken van feitelijk leidinggevers 
 • Het zoeken naar een passende bestraffing
 • Effecten van strafrechtelijk ingrijpen beoogd en niet beoogd 

 

 

De strafrechtelijke immuniteit van overheden - Een stand van zaken

Spreker: David Roef

 • Recente ontwikkelingen in de rechtspraak
 • Boeterechtelijke positie van overheden
 • Mensenrechtelijk perspectief op de immuniteit
 • Overheden in de risicomaatschappij - argumenten pro en contra immuniteit
 • Behandeling & verwerping Initiatiefvoorstel Opheffing strafrechtelijke immuniteiten in Eerste Kamer
   

Materieelrechtelijke knelpunten 

Spreker: Leo Hendriks

 • Bestuursrechtelijke struikelblokken
 • Bewijsperikelen vanwege de normstelling
 • ‘Zware’ milieudelicten
 • Kleurloos opzet

 

Wetgevingsupdate 

Spreker: Marleen Velthuis

 • Besluit risico's zware ongevallen 2015 (Brzo 2015) en Regeling risico’s zware ongevallen (Rrzo)
 • Vergunningverlening, toezicht en handhaving (VTH) en toezicht middels  Inspectieview Milieu
 • Wijzigingen richtlijnen voor toezicht en strafvordering
 • Wetsvoorstel Omgevingswet

 

 

Trends in georganiseerde misdaad: wildlife crime 

Spreker: Daan van Uhm

 • Criminalisering van de illegale wildlife handel
 • Actoren actief in wildlife crimes
 • Modus operandi 
 • Grensoverschrijdende aanpak
   

Ontwikkelingen en uitdagingen in het Europese milieustrafrecht

Spreker: Prof. dr. Michael Faure

 • De implementatie van de Europese richtlijn milieuaansprakelijkheid
 • Aanbevelingen van recent wetenschappelijk onderzoek
 • Trends naar bestuurlijke handhaving in verschillende lidstaten
 • Noodzaak aan datacollectie
 • Smart enforcement
 • Aanbeveling minimum criteria voor inspecties

 

Doelgroep 

Het Congres Milieustrafrecht is onder meer bedoeld voor: 

 • Advocaten
 • Overheidsjuristen (rijksoverheid, gemeenten, provincies) 
 • OM'ers (officieren van justitie, parketsecretarissen, advocaten-generaal etc.)
 • Rechters
 • Bedrijfsjuristen
 • Toezichthouders
 • Handhavers
 • Bijzonder opsporingsambtenaren

 

Praktische Informatie 

Datum & tijd: Donderdag 1 december 2016 | 9.30 - 17.45 uur
Inloop vanaf: 9.00 uur 

Locatie: Centrum van Utrecht

Kosten: € 399,- excl. 21% BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale cursusmateriaal 
 • Lunch
 • Consumpties
 • Netwerkgelegenheid 


PO/PE/NEVOA-punten: 6

 

 

Over de Sprekers
 

Nanina van Zanden MSc - Nationale Politie 

Operationeel specialist, Landelijke Eenheid, Nationale Politie.
 

dr. Rudie Neve - Nationale Politie

Senior onderzoeker, Landelijke Eenheid, Nationale Politie.
 

mr. dr. Ingeborg Koopmans MSHE - Officier van Justitie Functioneel Parket Den Bosch

Ingeborg is officier van justitie bij het Functioneel Parket Den Bosch van het Openbaar Ministerie. Zij doet onderzoek op het gebied van fraude en milieucriminaliteit. Zo was ze als zaaksofficier betrokken bij de onderzoeken naarChemiepack, Dow Benelux, Willy Selten en Shell Moerdijk. Ze werkt daarbij regelmatig samen met de Onderzoeksraad voor veiligheid. Daarnaast is ze toezichthouder bij onder andere een ziekenhuis, een jeugdzorginstelling, een gehandicaptenorganisatie en een woningcorporatie. Voordat zij Officier van Justitie werd, werkte ze als rechter en als wetenschappelijk medewerker aan de universiteiten van respectievelijk Tilburg en Leiden. Ze is gepromoveerd op het proefschrift 'De strafbaarstelling van milieuverontreiniging' en heeft in 2013 de masteropleiding Safety, Health and Environment aan de TU Delft afgerond.
 

dr. Daan van Uhm - Universitair docent en onderzoeker Universiteit Utrecht

Dr. Daan van Uhm is universitair docent en onderzoeker aan het Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen van de Universiteit Utrecht. Hij behaalde zijn master in de criminologie aan de Universiteit Utrecht, waar hij zich specialiseerde in groene misdaden met zijn onderzoek naar illegale dierenhandel en de rol van Nederland. Van 2010- 2011 heeft hij onderzoek verricht op het vlak van de groene criminologie, zoals ontbossing, illegale houthandel van Myanmar naar de EU en assisteerde hij bij rechtszaken. Van 2012-2015 werkte hij als promovendus en junior docent aan het Willem Pompe Instituut. In 2016 promoveerde hij aan de Universiteit Utrecht op het proefschrift getiteld: 'Uncovering the illegal wildlife trade: inside the world of poachers, smugglers and traders'.
 

mr. dr. Leo Hendriks - Advocaat bij Wyck Advocaten & Raadsheer-Plaatsvervanger

Leo Hendriks is sinds 1995 advocaat en sinds 2002 verbonden aan Wyck Advocaten. Hij houdt zich in zijn praktijk voornamelijk bezig met het strafrecht in al zijn facetten. Naast de 'gewone' strafzaken ligt accent op fraude- en milieuzaken in het hele land en cassatieberoepen bij de Hoge Raad. Daarnaast is hij actief op het terein van de bestuursrechtelijke handhaving, waaronder de bestuurlijke boete, bestuursdwang en dwangsommen. Hendriks is sinds 2002 Raadsheer-Plaatsvervanger in de Economische Strafkamer van het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden (locatie Arnhem). 
 

mr. Marleen Velthuis - Advocaat bij Stibbe

Marleen Velthuis is sinds 2009 advocaat strafrecht bij Stibbe. Zij heeft veel ervaring met handhavingstrajecten waaraan zowel een bestuursrechtelijke als strafrechtelijke component zit. Marleen staat regelmatig bedrijven en hun directeuren bij in onderzoeken naar vermeende overtredingen van milieu en arbowet-  en regelgeving.  Onder andere treedt zij op in strafzaken voor cliënten die worden verdacht van overtreding van de vergunningsvoorschriften, EVOA regelgeving, het Brzo en de arbeidstomstandighedenwet. Ook assisteert zij regelmatig in strafrechtelijke onderzoeken die volgen op toezicht uitgevoerd door de AFM en DNB. Daarnaast behandelt Marleen ook veel complexe fraude zaken, zoals corruptiezaken, belastingfraude, marktmisbruik en witwassen. Marleen is in 2008 cum laude afgestudeerd in het strafrecht aan de Universiteit van Groningen. Daarnaast volgde zij de Law Firm School (2010-2011), het Stibbe MBA Highlights programma aan INSEAD (2013) en de Verdiepingscursus strafrecht (2014).  
 

dr. David Roef - universitair hoofddocent strafrecht Universiteit Maastricht

Dr. David Roef is a professor in criminal law at the University Maastricht. He studied law at the Free University of Brussels. He defended his dissertation “Strafbare Overheden. Een rechtsvergelijkende studie naar de strafrechtelijke aansprakelijkheid van overheden voor milieuverstoring” (A comparative study on the criminal liability of public legal entities for environmental pollution) cum laude in 2001. It was awarded the J.C. Ruigrok-award in 2004 and the Modderman-prize for best dissertation in the field of criminal law in 2005. 


Prof. dr. Michael Faure 

Michael Faure studeerde rechten aan de Universitaire Instelling Antwerpen en criminologie aan de Rijksuniversiteit Gent. Hij studeerde aan de University of Chicago Law School met een fellowship van de Belgian American Educational Foundation (Master of Laws 1985). En behaalde de graad van doctor iuris aan de Albert Ludwigs Universität te Freiburg im Breisgau met financiële steun van het Max Planck Institut für ausländisches und internationales Strafrecht in september 1989. Sedert 1982 is hij advocaat te Antwerpen op het advocatenkantoor Van Goethem. Aldaar specialiseert hij zich in het milieu(straf)recht. Van 1988 tot 1991 was hij eerst universitair docent, vervolgens universitair hoofddocent aan de vakgroep Strafrechtelijke vakken van de Rijksuniversiteit te Leiden. Vanaf 1 september 1991 werd hij wetenschappelijk directeur van het Onderzoeksinstituut METRO van de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Maastricht; sedert 1 november 1991 is hij tevens hoogleraar in het Vergelijkend en Internationaal Milieurecht aan dezelfde universiteit. In 1995 werd tevens benoemd als Wetenschappelijk Directeur van de Onderzoeksschool Ius Commune. Sinds 1 februari 2008 is hij part-time hoogleraar rechtsvergelijkend privaat- en economisch recht in het Rotterdam Insitute of Law & Economics (RILE) van de Erasmus Universiteit in Rotterdam en academisch directeur van het European Doctorate in Law and Economics (EDLE) programma.