Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.50.32.png

Wet computercriminaliteit III

Vrijdag 1 februari 2019 | 12.30 - 17.00 uur

PO-punten: 4 | € 275,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Er is veel te doen om de Wet computercriminaliteit III. De wet is op 26 juni aangenomen door de Eerste Kamer en kan nu in werking treden. De verwachting is dat deze de opsporing van cyberdelicten en de vervolging van cybercriminelen aanzienlijk zal versterken. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van de Wet computercriminaliteit III en de gevolgen voor de praktijk. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van de Wet computercriminaliteit III en de gevolgen voor de praktijk.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.55.16.png

Piketcursus Strafrecht

Dinsdag 7 februari 2019 | 9.30 - 16.30 uur

PO-punten: 6 | € 365,- excl. 21% BTW

Docenten: Alrik de Haas, Philip Vijfhuize en Vincent Borninkhof

Deze (interactieve) piketcursus is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. De cursus is praktisch ingestoken: cursisten worden handvatten aangereikt van ervaren sprekers. Gedurende de hele cursus is de rode draad de bril van de strafrechtadvocaat. Deze cursus is door de directie van de Raad voor Rechtsbijstand goedgekeurd en voldoet daarmee aan de voorwaarden van een strafpiketcursus in de zin van artikel 6a van de inschrijvingsvoorwaarden

Lees verder >


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.55.43.png

Strafrecht in de (Bermuda) driehoek Luxemburg-Straatsburg-Den Haag: EU recht van A-Z voor de strafrechtspraktijk

Dinsdag 12 februari 2019 | 9.30 – 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. 21% BTW

Docenten: Thom Dieben & Jurian Langer

Tijdens deze cursus staat de wisselwerking centraal tussen de jurisprudentie van de Hoge Raad, het EHRM en het HvJ EU. Deze wisselwerking wordt door Thom Dieben & Jurjan Langer toegelicht aan de hand van actuele onderwerpen en ontwikkelingen, waarbij ook de ‘procedural safeguards’ richtlijnen (o.a. recht op vertolking en vertaling; recht op informatie; recht op toegang raadsman; onschuldpresumptie en aanwezigheidsrecht) en enkele ‘wederzijdse erkenning’-instrumenten aan bod komen (o.a. Europees executiebevel; en Europees toezichtsbevel). Deze ontwikkelingen worden gekoppeld aan de dagelijkse strafrechtpraktijk, waarbij wordt ingegaan op de andere c.q. nieuwe denkwijze die het EU recht vergt van het OM, de verdediging en de zittingsrechter.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.56.09.png

Modernisering strafrecht in het digitale tijdperk

Vrijdag 8 maart 2019 | 10.00 - 17.00 uur 

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

De wereld digitaliseert, maar gaat het Wetboek van Strafvordering daar voldoende in mee? In deze cursus worden de digitale vraagstukken uit het ‘project modernisering strafvordering’ besproken en de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie-Koops uitgelicht. Tijdens de cursus worden deelnemers uitgedaagd mee te denken en van gedachten te wisselen over de vraagstukken die komen kijken bij ‘strafvordering in het digitale tijdperk’.

Lees verder >


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.56.29.png

Sanctieregelgeving

Donderdag 14 maart 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. 21% BTW

Docenten: Tomasz Kodrzycki, Josien Pauwelussen & Klaas en Dennis Leenman

Naleving van sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving van sanctieregelgeving. Deze regelgeving vindt zijn oorsprong meestal in het internationale recht en is relatief complex. Sanctieregelgeving volgt naar zijn aard de internationale politieke ontwikkelingen en is daardoor doorlopend in verandering. Dat maakt het voor (rechts)personen alsook voor medewerkers van de douane, leden van de rechterlijke macht en het openbaar ministerie lastige materie. Tijdens deze cursus worden de hoofdlijnen van de sanctieregelgeving besproken en wordt ingegaan op de naleving ervan in de praktijk. Daarbij komt tevens aan bod welke bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en punitieve sancties opgelegd kunnen worden bij overtreding van die sanctieregelgeving. 

Lees verder >


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.56.43.png

Straf(proces)recht in de Antillen

Vrijdag 15 maart 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docenten: Paula Janssen & Joost Verbaan

Tijdens deze cursus staat het straf(proces)recht in de Antillen, Aruba, Curaçao en Sint-Maarten die ieder een eigen strafwetgeving hebben, en de drie BES-eilanden (Bonaire, Saba en St. Eustatius), centraal. Na een introductie over de eilanden en de systematiek van wetgeving worden de meeste relevante onderdelen van materieel en formeel strafrecht besproken. Hierbij wordt tevens ingegaan op de relatief nieuwe BOB-bevoegden en enkele onderdelen uit de voorstellen voor het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Ook bijzondere wetten passeren de revue.

Lees verder >


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.57.04.png

Specialisatieopleiding Faillissementsfraude

Start donderdag 21 maart 2019

PO-punten: 36 | €2.650-€3.700 excl. BTW

Het doel van deze specialisatieopleiding is het bevorderen van deze integrale aanpak van faillissementsfraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders. De zes bijeenkomsten waaruit de opleiding bestaat worden verzorgd door gerenommeerde sprekers uit verschillende disciplines en vakgebieden met oog voor zowel nationale als internationale aspecten. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet in het geven van praktische tips en wenken.

Lees verder >


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.57.28.png

Startinformatie in het strafproces

Vrijdag 29 maart 2019 | 10.00 - 16.15 uur          

PO-punten: 5 | € 375,- excl. 21% BTW

Docent: Sven Brinkhoff

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de manier waarop startinformatie wordt verzameld. De strafadvocaat wordt een stevig handvat geboden om effectief verweer te kunnen voeren op de betrouwbaarheid van startinformatie en de rechtmatigheid van de verkrijging ervan. De (zittings)rechter krijgt een handvat aangereikt om adequaat te reageren op verweren over startinformatie. Ten slotte is deze cursus nuttig voor onder meer de politie, omdat inzicht wordt gegeven in wat de rechtsregels zijn rondom startinformatie en een inkijk wordt gegeven in de manier waarop startinformatie een rol speelt in het strafproces.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.58.01.png

Procederen in Straatsburg

Dinsdag 2 april 2019 | 12.30 - 17.00 uur

PO-punten: 4 | € 285,- excl. 21% BTW

Docent: Thom Dieben

Er zullen maar weinig advocaten zijn die niet bekend zijn met het belang van de rechtspraak uit Straatsburg. Veel minder bekend is hoe een klacht in Straatsburg moeten worden ingediend en hoe de procedure vervolgens verder verloopt. Daar komt bij dat het EHRM de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor verzoekschriften recentelijk heeft aangescherpt. Als gevolg van die aanscherping is de stuitingsmogelijkheid afgeschaft en wordt een verzoekschrift dat niet aan de formele vereisten voldoet niet meer in behandeling genomen. Deze cursus is bedoeld voor advocaten die veel gemaakte fouten op dit punt willen voorkomen en graag meer willen weten over de klachtprocedure in Straatsburg.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.58.17.png

Bestuurlijke boete: praktisch benaderd

Vrijdag 5 april 2019 | 10.00 - 17.30 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. 21% BTW

Docenten: Christien Saris & Marleen Velthuis

De bestuurlijke boete is niet meer weg te denken als punitieve sanctie. Boetes zijn te vinden op tal van terreinen. Denk aan het financiële toezichtrecht, het milieurecht, de arbeidsomstandighedenwetgeving, het telecommunicatierecht, het privacyrecht etc.  Boetebedragen worden steeds hoger waardoor de financiële impact daarvan voor bedrijven en hun leidinggevenden steeds groter wordt. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de meest belangrijke thema's die bij de beoordeling van de bestuurlijke boete spelen. De docenten behandelen deze thema's aan de hand van jurisprudentie en ervaringen uit de praktijk. Daarbij worden de thema's vanuit zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke optiek benaderd. De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod: bewijs, verwijtbaarheid, evenredigheid en begrippen als cautie, opzet en feitelijk leidinggeven. Tijdens de cursus worden tevens praktische tips gegeven hoe om te gaan met een dreigend boetetraject.

Lees verder >


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.58.36.png

Cybercrime: ins & outs

Vrijdag 10 mei 2019 | 10.00 - 17.00 uur 

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

"Over vijf jaar is 50% van de criminaliteit cybercrime", volgens Gerrit van der Burg van het College van Procureurs-Generaal. Dat is op zichzelf al een goede reden om meer te leren over cybercrime. In deze dagcursus leert u meer over het fenomeen cybercrime en de strafbaarstellingen. In het tweede deel van cursus leert u meer over de normering van digitale opspringsmethoden. Deze kennis komt van pas in de adviseringspraktijk en de opsporingspraktijk. De belangrijkste wettelijke bepalingen, jurisprudentie en actualiteiten komen allemaal aan bod.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.58.53.png

Cassatie in Strafzaken

Dinsdag 14 mei 2019 | 9.30 - 16.45 uur

PO-punten: 6 | € 375,- excl. 21% BTW

Docenten: Joost Nan & Edwin Bleichrodt

Cassatieprocedures in strafzaken zijn een aparte tak van sport, aangezien deze procedure een heel ander karakter heeft dan een strafzaak in eerste aanleg of in hoger beroep. Tijdens deze cursus worden de laatste ontwikkelingen, kansen en valkuilen waar in de cassatiepraktijk tegenaan gelopen kan worden besproken, vanuit het perspectief van alle bij de cassatierechtspraak betrokken rollen.

Lees verder >


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.59.08.png

Red flags, fraude indicatoren, administratie onderzoek & data-analyse bij (faillissements)fraude

Donderdag 23 mei 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. 21% BTW

Voor stakeholders is het vanuit ieders eigen rol relevant om kennis en inzicht te hebben in het kunnen detecteren en analyseren van fraude indicatoren in de administratie en jaarrekening. Een ervaren financieel onderzoek zal de deelnemers tijdens een intensief blok meenemen in deze materie. Tijdens het tweede deel van deze dag wordt ingegaan op de rol van forensisch onderzoek en data analyse in geval van (een vermoeden van) faillissementsfraude en de samenwerking tussen de stakeholders en de forensisch accountant. Antwoord wordt gegeven op vragen als: Aan welke regels dient de forensisch accountant zich te houden bij het uitvoeren van zijn onderzoek? Hoe kan een forensisch accountant gericht onderzoek uitvoeren op basis van red flags? Wat is het belang van een goede quick scan? Wat is de bruikbaarheid van het rapport van een forensisch accountant in een civiele en strafrechtelijke procedure Afgesloten wordt met een bijdrage over de specifieke rol die het Ministerie van Justitie & Veiligheid speelt op het terrein van faillissementsfraude.

Lees verder >


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.59.28.png

Privacy en Toezicht 

Dinsdag 4 juni 2019 | 9.30 - 16.45 uur

PO-punten: 6 | € 375,- excl. 21% BTW

Docent: Henk Dammers

Per 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Naar aanleiding hiervan zijn in 2018 de Wet politiegegevens (WPG) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG) eveneens gewijzigd. Tijdens deze cursus komt aan bod wat de inwerkingtreding van de AVG en de daarmee samenhangende wetswijzigingen voor de dagelijkse praktijk van toezichthouders en handhavers betekent. Op een aansprekende manier worden praktijksituaties aan het wettelijk kader gekoppeld. Na de cursusdag zijn de cursisten met voldoende kennis toegerust om in de dagelijkse toezicht- en handhavingspraktijk met inachtneming van de AVG te werken.

Lees verder >


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.59.48.png

Europees Onderzoeksbevel (EOB)

Donderdag 13 juni 2019 | 12.30 - 17.00 uur

PO-punten: 4 | € 285,- excl. 21% BTW

Docent: Thom Dieben

Het Europees onderzoeksbevel (EOB) is een beslissing die een officier van justitie of rechter neemt om in het kader van een strafrechtelijk onderzoek bepaalde onderzoeksmaatregel toe te passen in een andere EU lidstaat. Grondgedachte is dat indien conform het nationale recht een bevel is gegeven tot toepassing van de onderzoeksmaatregel, de nationale beslissing in beginsel door buitenlandse autoriteiten wordt erkend en uitgevoerd (het beginsel van “wederzijdse erkenning”). Het EOB zal worden toegepast in het overgrote deel van zowel de inkomende als uitgaande verzoeken om ‘kleine’ rechtshulp in Nederland. Mede gelet op de toenemende internationalisering van strafzaken is een goed begrip van de werking van het EOB dan ook must voor alle deelnemers in de strafrechtketen. Deze cursus is bedoeld voor (bijzondere) opsporingsambtenaren, officieren van justitie, advocaten en rechters die meer willen weten over het EOB.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.00.03.png

Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude & de rol van de curator, RC en notaris

Donderdag 27 juni 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. 21% BTW

Deze bijeenkomst staat in het teken van de civiele aspecten van faillissementsfraude. Allereerst komen de beginselen uit het faillissementsrecht aan bod, waaronder de vereisten van de Pauliana. Vervolgens wordt ingegaan op de diverse middelen die de Faillissementswet de curator (al dan niet via de rechter-commissaris) biedt om adequaat en efficiënt informatie te achterhalen en veilig te stellen. Daarna wordt ingegaan op de curator en het strafproces: ook in een lopende strafzaak tegen een bestuurder (of een feitelijk beleidsbepaler) van de gefailleerde rechtspersoon dient de curator immers zijn mogelijkheden optimaal te benutten. De rechter-commissaris vertelt voorts over de rol van de RC in faillissementsfraudezaken, de middelen die hem/haar ter beschikking staan en de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor zijn/haar rol. Tot slot wordt de rol van de notaris belicht.

Lees verder >


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.00.27.png

Piketcursus Strafrecht

Donderdag 5 september 2019 | 9.30 - 16.30 uur

PO-punten: 6 | € 360,- excl. BTW

Docenten: Alrik de Haas, Philip Vijfhuize en Vincent Borninkhof

Deze (interactieve) piketcursus is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. De cursus is praktisch ingestoken: cursisten worden handvatten aangereikt van ervaren sprekers. Gedurende de hele cursus is de rode draad de bril van de strafrechtadvocaat. 

Lees verder > 


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.00.44.png

Bankbreukdelicten: strafrechtelijke vervolging & verweren

Donderdag 12 september 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Tijdens deze cursus staan de bankbreukdelicten centraal. Daarbij wordt ingegaan op zowel de oude wetgeving als de veranderingen die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van onder meer de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Hierbij passeren ook de toepasselijke faillissementsrechtelijke normen de revue. Tijdens de bijeenkomst komt zowel het perspectief van de verdediging (strafrechtadvocatuur) als die van het Openbaar Ministerie aan bod. Besproken worden de handvaten die de nieuwe wetgeving de opsporing biedt, maar ook waar mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn. 

Lees verder >


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.01.02.png

Digitale opsporing 

Donderdag 19 september 2019 | 12.30 - 17.00 uur 

PO-punten: 4 | € 250,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Digitale opsporing vindt in een andere context plaats dan meer traditioneel recherchewerk. In deze cursus wordt aan de hand van het opsporingsproces in cybercrimezaken besproken op welke wijze bewijs kan worden verzameld in een digitale context.

Lees verder >


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.01.21.png

Congres Milieustrafrecht 

Donderdag 3 oktober 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 300-450,- excl. BTW

Diverse sprekers

Binnenkort volgt meer informatie!


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.01.43.png

Modernisering strafrecht in het digitale tijdperk

Donderdag 10 oktober 2019 | 10.00 - 17.00 uur 

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

De wereld digitaliseert, maar gaat het Wetboek van Strafvordering daar voldoende in mee? In deze cursus worden de digitale vraagstukken uit het ‘project modernisering strafvordering’ besproken en de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie-Koops uitgelicht. Tijdens de cursus worden deelnemers uitgedaagd mee te denken en van gedachten te wisselen over de vraagstukken die komen kijken bij ‘strafvordering in het digitale tijdperk’.

Lees verder >


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.01.58.png

Fiscale aspecten & De rol van de FIOD / Belastingdienst bij de aanpak van faillissementsfraude

Donderdag 31 oktober 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Tijdens deze bijeenkomst komen de relevante fiscale aspecten bij faillissementsfraude aan bod. Daarbij wordt een kijkje gegeven in de keuken van de Belastingdienst en zal wordt ingegaan op de rol en het belang van de fiscus bij de bestrijding van faillissementsfraude alsmede de rol van de FIOD.

Lees verder >


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.03.07.png

Internationale bevoegdheden van de curator & asset tracing bij (faillissements)fraude

Donderdag 28 november 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Tijdens deze cursus staan de internationale verhaalsmogelijkheden in geval van faillissementsfraude centraal. Allereerst worden de civielrechtelijke mogelijkheden van (het vinden van) verhaal voor aansprakelijkheidsvorderingen op de fraudeur (asset tracing en asset recovery). Het is immers de taak van de curator om optimaal van zijn mogelijkheden gebruik te maken. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst komen de (internationale) verhaalsmogelijkheden van het Openbaar Ministerie aan bod. Afgesloten wordt met de internationale bevoegdheden van de curator, zowel binnen de Insolventieverordening als daarbuiten.

Lees verder >


BeeldmerkBSA+WCA.png

Basiscursus Bestuursrecht voor Toezichthouders

De tweedaagse Basiscursus bestuursrecht voor toezichthouders geeft kennis en inzicht in de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de functie die deze wet heeft. In het bijzonder bij de taakvervulling (bevoegdheden, rol) van de toezichthouder en andere met de uitvoering van de wetgeving belaste medewerkers die werkzaam zijn bij een bestuursorgaan. Bovendien wordt inzicht gegeven in de systematiek, samenhang en causaal verband tussen de Awb en bijzondere wetten die de medewerker van de omgevingsdienst uitvoert. Tevens wordt de cursist bekend gemaakt met de algemene beginselen van behoorlijk bestuur die van evidente betekenis zijn in de uitoefening van de dagelijkse praktijk.

Lees verder >


BeeldmerkBSA+WCA.png

Expertise Bijzonder Strafrecht

Doorlopend | PO-punten: 60

Het financieel economisch strafrecht is een bijzondere tak van sport. Het vergt van betrokkenen bij dergelijke (straf)zaken, in de rol van advocaat, officier van justitie, rechter(commissaris) dan wel als opsporingsambtenaar/toezichthouder specifieke kennis en kunde.

Voor degenen die zich (verder) willen specialiseren op dit vakgebied is de 'Expertise Bijzonder Strafrecht' in het leven geroepen. 

Lees verder >