Tijdens deze cursus komen de ‘basics’ van privacy- en gegevensbeschermingsrecht aan bod. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van dit rechtsgebied en de nationale en internationale kaders waaraan in de praktijk betekenis toekomt: met welke toezichthouders we te maken hebben en welke rechterlijke colleges, en hoe nationale en Europese regels zich tot elkaar verhouden. Vervolgens wordt ingegaan op de reikwijdte en werkingssfeer van de wet- en regelgeving en welke verplichtingen daaruit voortvloeien, en welke sancties kunnen volgen als niet daaraan wordt voldaan.

Programma

De cursus bestaat uit vier blokken. Per blok wordt ingegaan op zowel actuele als toekomstige ontwikkelingen alsmede de “Europese dimensie”.

Deel 1: Introductie

 • Wat is privacy? Wat is gegevensbescherming?

 • Welke internationale en nationale privacywetgeving is van belang? Waar komt deze vandaan? Welke ontwikkelingen zien we daarin?

 • Welke kernbegrippen moet u kennen? Wat zijn persoonsgegevens, en wie is betrokkene of datasubject?

 • Wie is verwerkingsverantwoordelijke en wie verwerker?

 • Wie kan FG of DPO (M/V) worden en welke taken en verantwoordelijkheden heeft hij/zij

Deel 2: Reikwijdte en toepassing

 • Wanneer is privacywetgeving van toepassing? Wanneer niet?

 • Wanneer is sprake van het verwerken van persoonsgegevens?

 • Welke uitzonderingen gelden wanneer? Wat zijn persoonlijke of huishoudelijke doeleinden? Wat valt onder de journalistieke exceptie?

Deel 3: Verplichtingen

 • Wat zijn de gevolgen van de toepasselijkheid van privacywetgeving?

 • Vereisten voor een rechtmatige gegevensverwerking: welke verwerkingsgrondslagen zijn er en wat is de betekenis van toestemming?

 • Wat is doelbinding? Wanneer is een verzameldoel voldoende welbepaald? Wanneer niet

 • Hoe vertalen wettelijke verplichtingen zich naar de praktijk?

 • Wanneer gaat de Autoriteit persoonsgegevens of het College bescherming persoonsgegevens over tot handhaving en welke sancties kunnen worden opgelegd?

Deel 4: Capita Selecta

Tijdens het laatste blok komen diverse onderwerpen aan bod komen die zijn afgestemd op de achtergrond, interesses en behoeften van de deelnemers. Bij inschrijving voor de cursus kunnen deze bekend worden gemaakt.

Onderwerpen die bijvoorbeeld aan bod zouden kunnen komen:

 • Internet-of-Things

 • Dataficatie

 • Big data

 • Ontwikkelingen met betrekking tot vookieregels

 • PrivacyShield en andere instrumenten om internationale gegevensdoorgifte mogelijk te maken

 • De bijzondere regels voor gezondheidsgegevens en andere ‘bijzondere gegevens’

 • Privacy Impact Assesments

Doelgroep

 • Advocaten

 • Bedrijfsjuristen

 • Compliance officers

 • Overheidsjuristen (gemeenten, provincies, rijksoverheid etc.)

 • Leden Rechterlijke Macht

 • Leden Openbaar Ministerie

 • Medewerkers opsporingsdiensten (FIOD, politie etc.)

 • Medewerkers Belastingdienst

 • Toezichthouders

 • Adviseurs

 • Juridisch beleidsmedewerkers