Datum: Vrijdag 14 oktober 2016
Tijd: 10.00 - 17.30 uur
Inloop: vanaf 9.30 uur
Locatie: Centrum van Utrecht (op loopafstand van Centraal Station)
Kosten: € 325,- excl. BTW
Po-punten: 5 NOvA


Op vrijdag 14 oktober 2016 vindt in het centrum van Utrecht de Landelijke Cursusdag Fraudespreekuur plaats. Deze cursusdag staat in het teken van het functioneren van het fraudespreekuur en beoogd de bevordering van de zorgvuldige landelijke uitrol van het fraudespreekuur. 

Voorafgaand aan de cursus wordt, door middel van een evaluatie die is uitgezet onder de huidige panelleden van de spreekuren, de status van de uitrol van het fraudespreekuur geïnventariseerd.

Tijdens de cursusdag zullen een aantal panelleden van het fraudespreekuur een presentatie houden, waarbij zij ingaan op de resultaten van de evaluatie. Hierbij komen onder meer de in de praktijk ervaren knelpunten bij het uitrollen van het fraudespreekuur aan bod. Vervolgens worden deelnemers mogelijke oplossingen en best practices aangereikt.

De cursusdag staat in het teken van interactie: ervaringen, tips & tricks worden met en door het publiek gedeeld.  Al met al heeft deze cursus tot doel input te leveren, maar ook te ontvangen van diegenen die zich bezig houden met het fraudespreekuur.
 

Doelgroep 

 • officieren van justitie
 • rechter-commissarissen
 • (fraude)curatoren
 • opsporingsambtenaren van politie en FIOD
 • medewerkers van de Belastingdienst
 • Overheidsjuristen
 • (straf)rechters
 • advocaten
 • forensische accountants 

De doelgroep van deze dag bestaat onder meer uit de direct bij het fraudespreekuur betrokkenen, waaronder de panelleden van het fraudespreekuur uit het gehele land. De dag is tevens relevant voor opsporingsambtenaren van politie en FIOD, medewerkers van de Belastingdienst, curatoren, advocaten die zich bezighouden met fraudezaken en (straf)rechters.

Uiteraard nodigen we ook graag RC’s, officieren van justitie en curatoren uit die werkzaam zijn in arrondissementen waar het fraudespreekuur nog niet is uitgerold.
 

Programma

09.30 - 10.00 uur  Inloop

10.00 - 10.10 uur  Opening door dagvoorzitters

10.10 - 10.40 uur  Landelijke uitrol fraudespreekuur: stand van zaken

Spreker: Chantal Derijks

 • Per arrondissement wordt geschetst of en wanneer het fraudespreekuur is gestart, hoe vaak het heeft plaatsgevonden, wat de ervaringen tot dusverre zijn en wat de huidige stand van zaken is.

10.40 - 11.10 uur  Terugkoppeling enquête

Spreker: Willem van Nielen

 • In de enquête die is gehouden onder alle panelleden van de regionale spreekuren, zijn vragen gesteld over het doel, nut en effect van het spreekuur, de knelpunten en de belangrijkste vragen van curatoren en de antwoorden daarop van het panel. Tijdens dit onderdeel wordt de terugkoppeling van de panelleden besproken.

11.10 - 11.40 uur  Koffiepauze

11.40 - 12.50 uur  Knelpunten & best practices

Panelleden fraudespreekuren

 • Ervaringsdeskundigen uit verschillende arrondissementen gaan in op de knelpunten en vragen die uit de enquête naar voren zijn gekomen en bieden hun best practices aan.
 • Aan de hand van stellingen wordt hierover discussie geëntameerd en input uit de zaal gevraagd.

12.50 - 13.00 uur  Samenvatting & afsluiting van het ochtendprogramma

Dagvoorzitters 

13.00 – 14.00 uur  Netwerklunch

14.00 - 15.00 uur  Workshops

Diverse sprekers (o.a. Jaap Timmer, Johanna Reddingius, Desirée Staal e.a.)

 • Onder leiding van ervaringsdeskundigen worden workshops voor iedere "bloedgroep" gehouden.
 • In elke workshop worden de problemen die de panelleden van iedere bloedgroep ervaren geïnventariseerd, geanalyseerd en besproken om zo tot mogelijke oplossingen te komen.
 • Een aparte workshop wordt gehouden voor deelnemers die niet direct betrokken zijn bij het fraudespreekuur, maar wel bij (de aanpak van) faillissementsfraude, zoals de forensische accountant, leden van de afdelingen bijzonder beheer van banken, strafrechtadvocaten, e.d.
 • Tijdens deze workshop worden de ideeën en ervaringen van de deelnemers met betrekking tot de aanpak van faillissementsfraude door curatoren en het OM geïnventariseerd en besproken, alsmede welke rol de deelnemers daarin zelf vervullen of denken te kunnen vervullen.
 • Tijdens elke workshop zal ook aandacht worden besteed aan de nieuwe fraudesignalerende taak van de curator en hoe daar, samen met de andere ketenpartners, invulling aan kan worden gegeven. 

15.00 - 15.30 uur  Koffiepauze

15.30 - 17.00 uur  Plenaire behandeling uitkomsten workshops & discussie

Spreker: Thomas Voskuil

 • Terugkoppeling en bespreking van de uitkomsten van de workshops.

17.00 - 17.30 uur  Nawoord 

Spreker: Marten van Vugt

 

Sprekers 

Dagvoorzitters

 • Chantal Derijks, teamvoorzitter insolventie rechtbank Den Haag
 • Willem van Nielen, advocaat en fraudecurator Utrecht


Overige Sprekers

 • Thomas Voskuil, Landelijk coördinator bestrijding horizontale fraude
 • Johanna Reddingius, advocaat-generaal, Ressortsparket Den Haag
 • Jaap Timmer, FIOD, afdeling Opsporingsinformatie Coördinatiegroep Faillissementsfraude
 • Marten van Vugt, voorzitter Recofa en rechter-commissaris insolenties Midden-Nederland
 • Desirée Staal, rechter-commissaris Midden-Nederland
 • Panelleden regionale fraudespreekuren
   

 

Praktische Informatie 

Datum & tijd: Vrijdag 14 oktober 2016 | 10.00 - 17.30 uur

Locatie: Centrum van Utrecht, op loopafstand van Utrecht Centraal Station

Kosten: € 325,- excl. BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Syllabus
 • Lunch
 • Consumpties

Voor medewerkers vanuit de overheid die behoren tot de hierboven opgesomde groep (officieren van justitie, fraude rechter-commissarissen, fraudecuratoren, FIOD-accountmanagers, medewerkers van de Belastingdienst, medewerkers van de politie) bestaat een 40-tal kosteloze plaatsen. Bij het vergeven van deze gratis plekken wordt voorrang verleend aan panelleden.

Indien u opteert voor een gratis plek, maar geen panellid bent en ook niet op andere wijze direct betrokken bent bij het fraudespreekuur, wordt u op een wachtlijst geplaatst. Uiterlijk 9 september 2016 (5 weken voorafgaand aan de cursus) krijgt u dan uitsluitsel of u al dan niet kosteloos kunt deelnemen aan de cursus.