Marktmisbruik

 

Datum: Dinsdag 11 oktober 2016
Tijd: 14.00 - 18.30 uur
Inloop: vanaf 13.30 uur
Locatie: Centrum van Den Haag
Kosten: € 250,- excl. BTW
PO-punten: 4
Docent: Pieter Duyx


Deze zomer is de lang aangekondigde herziening van het marktmisbruikregime van kracht geworden. Per 3 juli 2016 zijn zowel de Richtlijn betreffende strafrechtelijke sancties voor marktmisbruik (Richtlijn marktmisbruik) als de Verordening marktmisbruik in werking getreden. Beide regelingen worden in Nederland geïmplementeerd door middel van de Wet implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik. 

Hoewel de Nederlandse wetgever al geruime tijd bekend was met zijn verplichtingen onder het nieuwe Europese marktmisbruik-regime en de uiterste implementatiedatum van de richtlijn en van enkele bepalingen van de verordening 3 juli 2016 was, werd pas op 18 april 2016 een wetsvoorstel ingediend dat de beoogde aansluiting op het nationale sanctierecht moet bewerkstelligen.

Het Wetsvoorstel implementatie verordening en richtlijn marktmisbruik is in sneltreinvaart behandeld. Op 4 juli is het wetsvoorstel behandeld door de Tweede Kamer, op 7 juli is het met algemene stemmen aangenomen door de Tweede Kamer en op 12 juli is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer als hamerstuk afgedaan. Op 11 augustus 2016 is de wet in werking getreden. 

De wijzigingen van het marktmisbruikregime kunnen grofweg onderscheiden worden in aanpassingen van de reikwijdte van het regime en aanpassingen in bestaande verbod- en gebodsbepalingen en de uitzonderingen daarop. Het doel van de herziening is enerzijds een verdere versterking van de marktintegriteit en anderzijds de bescherming van de belegger tegen gebruik van voorwetenschap en marktmanipulatie te bewerkstelligen. Om dat te realiseren is de regelgeving op dit gebied geactualiseerd aan de hand van de laatste ontwikkelingen op het gebied van wetgeving, markt en technologie. 

Tijdens deze cursus wordt het marktmisbruikregime besproken, inclusief recente ontwikkelingen en toekomstige trends. De cursus is opgedeeld in een viertal blokken: (1) Openbaarmakingplicht; (2) Voorwetenschap; (3) Marktmanipulatie; en (4) Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving.

Tijdens het eerste blok staat de openbaarmakingplicht centraal, waarbij het nationaal juridisch kader uiteen wordt gezet. Daarnaast komen de openbaarmaking van koersgevoelige informatie en de uitstelregeling aan bod. Tot slot wordt aan de hand van praktijkvoorbeelden ingegaan op de spanning tussen de openbaarmakingsplicht en handelen met voorwetenschap.

Tijdens het tweede en derde blok wordt dan verder ingegaan op het gebruik van voorwetenschap en het verbod van marktmanipulatie (begrip 'voorwetenschap', begrip 'transactie', uitzonderingen op het verbod). Hierbij komen onder meer het tipverbod (selectieve openbaarmaking, polsen van grootaandeelhouders), preventieve maatregelen (Chinese Walls), meldingsverplichtingen (insider melding), beleggingsadviezen (analistenrapporten, journalistieke producten) en de klikplicht aan bod.

Het vierde blok ziet op het toezicht en de handhaving van marktmisbruik. 

Per blok wordt ingegaan op actuele ontwikkelingen (bijv. Libor, High Frequency Trading etc.) en de Europese dimensie. Zo komt relevante jurisprudentie van het Hof van Justitie aan bod, de te verwachten ontwikkelingen per 2016-2017, wetswijzingen als gevolg van de nieuwe Richtlijn marktmisbruik en Verordening marktmisbruik en de gevolgen hiervan voor de praktijk. 

 

Programma

De cursus is opgedeeld in een viertal blokken:

 

I Openbaarmakingplicht

 • Juridisch kader
 • Openbaarmaking van koersgevoelige informatie
 • Uitstelregeling
 • Spanning tussen de openbaarmakingsplicht en handelen met voorwetenschap

 

II Voorwetenschap

 • Verbod van het gebruik van voorwetenschap (begrip 'voorwetenschap', begrip 'transactie', uitzonderingen op het verbod)
 • Tipverbod (selectieve openbaarmaking, polsen van grootaandeelhouders)
 • Preventieve maatregelen (Chinese Walls)
 • Meldingsverplichtingen (insider melding)
 • Klikplicht

 

III Marktmanipulatie

 • Informatiemanipulatie
 • Transactiemanipulatie
 • Beleggingsadviezen (analistenrapporten, journalistieke producten)

 

IV Toezicht & handhaving

 • Tripartiete-overleg (OM/FIOD/AFM)
 • Taken en bevoegdheden AFM
 • Rol van het strafrecht
 • Rechtsbescherming
 • Sancties 

 

Klik hier voor de  PDF-versie.

 

Doelgroep

Advocaten, adviseurs, overheidsjuristen, toezichthouders en academici.

 

Niveau: Basis

 

Docent

Pieter Duyx, Senior Legal Counsel NN Group & redacteur bij het Tijdschrift voor Sanctierecht & compliance voor ondernemingen.

Voor zijn overstap naar Nationale Nederlanden is Pieter een aantal jaren werkzaam geweest bij DNB en AFM als senior jurist. Ook heeft hij een tijdje het vak ‘Onderneming en strafrecht' aan de UvA gedoceerd. Door zijn achtergrond kan Pieter het onderwerp zowel vanuit het perspectief van de onderneming als de toezichthouder benaderen. 

 

Praktische Informatie

 

Datum & tijd: Dinsdag 11 oktober 2016 | 14.00 – 18.30 uur

Locatie: Centrum van Den Haag

Kosten: € 250,- excl. BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader
 • Consumpties

PO-punten: 4

 

Beoordeling

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,5.

Reacties van deelnemers: 

 • "Goed overzicht van belangrijkste aspecten huidige en toekomstige wetgeving en jurisprudentie."
 • "Zeer informatief." 
 • "Goede inhoudelijke cursus met veel interactie."
 • "In een middag volledig bijgepraat." 
 • "Diepgaand"
 • "Snel wegwijs door marktmisbruik-materie" 
 • "Overzichtelijk" 
 • "Compacte praktijkcursus"