Datum   :   Dinsdag 4 juni 2019
Tijd        :   9.30 - 16.45 uur
Inloop   :   vanaf 9.00 uur
Locatie  :   Dr. Kuyperstraat 5, Den Haag
Kosten  :   € 375,-  excl. 21 % BTW
PO-punten : 6 NOvA juridisch
Docent  :    Henk Dammers


Per 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Naar aanleiding hiervan zijn in 2018 de Wet politiegegevens (WPG) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG) eveneens gewijzigd.

Tijdens deze cursus komt aan bod wat de inwerkingtreding van de AVG en de daarmee samenhangende wetswijzigingen voor de dagelijkse praktijk van toezichthouders en handhavers betekent. Op een aansprekende manier worden praktijksituaties aan het wettelijk kader gekoppeld. Na de cursusdag zijn de cursisten met voldoende kennis toegerust om in de dagelijkse toezicht- en handhavingspraktijk met inachtneming van de AVG te werken.

Programma


Ochtendprogramma

 • Inleiding op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG

 • De beginselen die het uitgangspunt vormen bij de bescherming van persoonsgegevens

 • Welke gegevens die in het kader van toezicht en handhaving verwerkt worden onder de werkingssfeer van de AVG vallen

 • Het gebruik van het burgerservicenummer (BSN)

 • Het maken van foto’s van personen en het gebruik daarvan

 • Het verrichten van heimelijke waarnemingen (observaties) binnen bestuursrechtelijke handhaving

 • Welke gegevens al dan niet in het (boete)rapport gebruikt mogen worden

 • De gronden waarop en de motivatie waarmee de toezichthouder gegevens van derden vordert bij banken, verzekeringsmaatschappijen etc.

 • Het gevolg voor het onderzoek als de toezichthouder inzage van gegevens vordert


Middagprogramma

 • Het uitwisselen van gegevens tussen de toezichthouder en derden en vice versa

 • De mogelijkheden voor de toezichthouder om gegevens van de politie te verkrijgen

 • De mogelijkheden om processen-verbaal, delen daarvan of documenten uit het strafrechtdossier in bestuursrecht te gebruiken

 • De gevallen waarin de toezichthouder aan politie en justitie inlichtingen kan of moet verstrekken

 • Het implementeren in het strafrechtelijk onderzoek van inlichtingen die uit toezicht zijn verkregen (voor de zogenaamde ‘dubbele pet’ functionarissen zoals toezichthouders/buitengewoon opsporingsambtenaren –BOA-)

 • Het verstrekken van strafrechtelijke gegevens door BOA’s aan de organisatie waar zij werken ten behoeve van bestuursrechtelijke doelen

 • De rechten van degene van wie gegevens verwerkt zijn

 • De toezichthouder op de AVG

Doelgroep

De cursus is voornamelijk bestemd voor toezichthouders, handhavers en andere bij het toezicht- en handhavingsproces betrokken partijen.

Docent: Henk Dammers

Henk Dammers is decennialang werkzaam in alle geledingen van de opsporings- en toezichtwereld en beschikt dan ook over ruime ervaring. Zo was hij o.a. werkzaam bij politie, recherche, bijzondere opsporingsdiensten, sociale recherche en inspecties van diverse ministeries op zowel uitvoerend, leidinggevend als adviserend gebied. Ook nu is hij nog steeds als senior-adviseur werkzaam bij een landelijke inspectiedienst. Daarnaast is hij ruim 20 jaar werkzaam als docent, opleider, trainer en auteur. Praktijkervaringen en reflecties op zijn eigen werksituaties vormen dan ook de basis op grond waarvan een leersituatie wordt gevormd.


Niveau: basis & verdieping
 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Dinsdag 4 juni 2019 | 9.30 - 16.45 uur
Inloop vanaf 9.00 uur

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag

Kosten: € 375,- excl. BTW
Deze prijs is inclusief:

 • Digitale reader

 • Lunch

 • Consumpties