Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,4

Datum: Donderdag 2 juni 2016
Tijd: 9.30 - 16.15 uur
Locatie: Prinsessegracht 23 te (2514 AP) Den Haag
Kosten:  € 375,- excl. BTW
PO-punten:  6
Docenten: Reimer Veldhuis, Matthijs IJzerman, Benny van der Vorm & Arthur de Groot


Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) in werking getreden. Deze wet biedt bestuursorganen zoals gemeenten, provincies en het Rijk handvatten om de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies te toetsen en moet voorkomen dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert door middel van het verlenen van vergunningen, subsidies, of bij aanbestedingen.

De toepassing van de Wet Bibob is echter niet onomstreden. In voornamelijk de bestuursrechtelijke literatuur is veel kritiek geuit op deze wet. De kritiek heeft onder andere betrekking op het feit dat de intrekking van een beschikking op grond van de Wet Bibob onder omstandigheden wellicht is aan te merken als een ‘criminal charge’ en in het verlengde hiervan sprake is van een gebrek aan rechtsbescherming voor de betrokkene(n). Voorts wordt het gedoogbeleid ten aanzien van de coffeeshops als problematisch ervaren (‘achterdeurproblematiek’).

Tijdens deze cursus wordt, naast het juridisch kader en de relevante rechtspraak, ingegaan op deze problematische aspecten van de Wet Bibob. Ook komen de verschillende aspecten van de advisering in het kader van de Wet Bibob aan bod en worden tips & tricks gegeven voor strafrechtjuristen met het oog op het bestuursrechtelijke karakter van de Bibob-procedure. 

 

Programma

 

Reimer Veldhuis (Pels Rijcken) & Matthijs IJzerman (Landelijk Bureau Bibob)

Juridisch kader & Relevante rechtspraak

 • Juridisch kader, inclusief wetswijzigingen per 1 juli 2013
 • Bespreking van de kernbepaling: artikel 3 Wet Bibob
  • Mogelijkheden van bestuursorganen (o.a. weigering of intrekking van een vergunning)
  • Weigeringsgronden (de ‘A-grond’ en ‘B-grond’ en andere gronden)
  • Het begrip ernstig gevaar
  • De rol van derden: Bibob-relaties (o.a. zakelijke samenwerkingsverbanden)
  • Bewijslast onder het regime van de Wet Bibob.
 • Relevante rechtspraak
 • Adviezen van het Landelijk Bureau Bibob
  • Waarom worden deze adviezen gevraagd (financiering onduidelijk, tip van het OM)?
  • Hoe komt een dergelijk advies tot stand komt?
  • Welke informatie ligt eraan ten grondslag?
  • Van welke (open en gesloten) bronnen wordt gebruik gemaakt?
  • Het delen van informatie tussen bestuursorganen en informatie-uitwisseling tussen bestuursorganen en het Openbaar Ministerie
  • Hoe wordt door bestuursorganen omgegaan met deze adviezen en hoe moet de rechter ermee omgaan?
 • Tips & trics voor strafrechtjuristen ten aanzien van Bibob-procedures

 

Benny van der Vorm (Tilburg University)

Wet Bibob, Strafrecht & EVRM

 • Knel- & discussiepunten Wet Bibob, o.a. de beoordeling van “ernstig gevaar”
 • Cherry picken; welke strafbare feiten al dan niet worden meegenomen in een Bibob-advies?
 • Achterdeurproblematiek
 • Artikel 6 EVRM & Criminal charge
 • Artikel 8 EVRM 

 

Arthur de Groot (GMW Advocaten)

Over fact checking, vaart maken en broodnodig tegenwicht: De rol van de gemachtigde in Bibob-zaken

 • Preventie-advies: zakelijke verbanden
 • Belang van voorfase en zienswijze (feiten-onderzoek & dossiervorming)
 • Alternatieve oplossingen, al dan niet voorwaardelijk
 • Proportionaliteit en bescherming eigendomsrecht (artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM)

 

Sprekers

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Adviseurs
 • Bedrijfsjuristen
 • Overheidsjuristen 
 • Leden van de zittende magistratuur
 • Openbaar Ministerie
 • Academici

 

Praktische Informatie

Datum & tijd: Donderdag 2 juni 2016 | 9.30 - 16.15 uur
Inloop vanaf 9.00 uur

Locatie: Prinsessegracht 23 te (2514 AP) Den Haag
(Grote zaal in het gebouw van het Koninklijk Instituut Van Ingenieurs (KIVI))
Deze locatie bevindt zich op loopafstand van Den Haag Centraal Station. 

Routebeschrijving
Klik hier voor de routebeschrijving.

Kosten€ 375,- excl. BTW

Nemen er meerdere personen van uw kantoor of organisatie deel aan de cursus, dan ontvangt u beiden €25,- korting.

PO-punten: 6 NOvA
NEVOA: 6

 

Beoordeling

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,4.

Reacties van deelnemers :

 • "Overzichtelijk" 
 • "Veel interactie" 
 • "Stemt tot nadenken over de grenzen van de Wet Bibob"
 • "Kritisch" 
 • "Zowel juridisch als praktisch" 
 • "Vanuit meerdere invalshoeken wordt de Wet Bibob bekeken"