Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,4

Datum: Donderdag 28 september 2017
Tijd: 9.30 - 16.15 uur
Locatie: Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag
Kosten:  € 399,- excl. BTW
PO-punten:  6


Op 1 juni 2003 is de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) in werking getreden. Deze wet biedt bestuursorganen zoals gemeenten, provincies en het Rijk handvatten om de integriteit van houders en/of aanvragers van vergunningen en subsidies te toetsen en moet voorkomen dat de overheid onbedoeld criminele activiteiten faciliteert door middel van het verlenen van vergunningen, subsidies, of bij aanbestedingen.

De toepassing van de Wet Bibob is echter niet onomstreden. In voornamelijk de bestuursrechtelijke literatuur is veel kritiek geuit op deze wet. De kritiek heeft onder andere betrekking op het feit dat de intrekking van een beschikking op grond van de Wet Bibob onder omstandigheden wellicht is aan te merken als een ‘criminal charge’ en in het verlengde hiervan sprake is van een gebrek aan rechtsbescherming voor de betrokkene(n). Voorts wordt het gedoogbeleid ten aanzien van de coffeeshops als problematisch ervaren (‘achterdeurproblematiek’).

Tijdens deze cursus wordt, naast het juridisch kader en de relevante rechtspraak, ingegaan op deze problematische aspecten van de Wet Bibob. Ook komen de verschillende aspecten van de advisering in het kader van de Wet Bibob aan bod en worden tips & tricks gegeven voor strafrechtjuristen met het oog op het bestuursrechtelijke karakter van de Bibob-procedure. 

 

Programma

 

Reimer Veldhuis (Pels Rijcken) 

Juridisch kader & Relevante rechtspraak

 • Juridisch kader, inclusief meest recente wetswijzigingen
   
 • Bespreking van de kernbepaling: artikel 3 Wet Bibob
  • Mogelijkheden van bestuursorganen (o.a. weigering of intrekking van een vergunning)
  • Weigeringsgronden (de ‘A-grond’ en ‘B-grond’ en andere gronden)
  • Het begrip ernstig gevaar
  • De rol van derden: Bibob-relaties (o.a. zakelijke samenwerkingsverbanden)
  • Bewijslast onder het regime van de Wet Bibob.
 • Relevante rechtspraak
   
 • Tips & tricks voor strafrechtjuristen ten aanzien van Bibob-procedures

 

Vertegenwoordiger van het Landelijk Bureau Bibob 

De werkwijze van het Landelijk Bureau Bibob

 • Introductie Landelijk Bureau Bibob
   
 • Adviezen van het Landelijk Bureau Bibob
  • Waarom worden deze adviezen gevraagd (financiering onduidelijk, tip van het OM)?
  • Hoe komt een dergelijk advies tot stand komt?
  • Welke informatie ligt eraan ten grondslag?
  • Van welke (open en gesloten) bronnen wordt gebruik gemaakt?
  • Het delen van informatie tussen bestuursorganen en informatie-uitwisseling tussen bestuursorganen en het Openbaar Ministerie
  • Hoe wordt door bestuursorganen omgegaan met deze adviezen en hoe moet de rechter ermee omgaan?

 

Benny van der Vorm (Universiteit Utrecht)

Wet Bibob, Strafrecht & EVRM

 • Knel- & discussiepunten Wet Bibob, o.a. de beoordeling van “ernstig gevaar”
 • Cherry picken; welke strafbare feiten al dan niet worden meegenomen in een Bibob-advies?
 • Achterdeurproblematiek
 • Artikel 6 EVRM & Criminal charge
 • Artikel 8 EVRM 

 

Arthur de Groot (Coupry Advocaten)

Over fact checking, vaart maken en broodnodig tegenwicht: De rol van de gemachtigde in Bibob-zaken

 • Preventie-advies: zakelijke verbanden
 • Belang van voorfase en zienswijze (feiten-onderzoek & dossiervorming)
 • Alternatieve oplossingen, al dan niet voorwaardelijk
 • Proportionaliteit en bescherming eigendomsrecht (artikel 1 Eerste Protocol bij het EVRM)

 

Sprekers

 • Benny van der Vorm, docent straf(proces)recht aan de Universiteit van Utrecht
 • Reimer Veldhuis, advocaat-partner Pels Rijcken
 • Vertegenwoordiger Landelijk Bureau Bibob, adviseur Ministerie van Veiligheid en Justitie
 • Arthur de Groot, advocaat-partner Coupry Advocaten

 

Doelgroep

 • Advocaten
 • Adviseurs
 • Bedrijfsjuristen
 • Overheidsjuristen 
 • Leden van de zittende magistratuur
 • Openbaar Ministerie
 • Academici

 

Praktische Informatie

De eerste 16 aanmelders voor deze cursus ontvangen een gratis kopie van het proefschrift van Benny van der Vorm: 'Ernstig gevaar. Een juridisch-empirisch onderzoek naar aard, doel en toepassing van de Wet Bibob'.

Datum & tijd: Donderdag 28 september 2017 | 9.30 - 16.15 uur
Inloop vanaf 9.00 uur

Locatie: Dr. Kuyperstraat 5 te Den Haag

Kosten: EUR 399,- excl. BTW

PO-punten: 6 NOvA
NEVOA: 6

 

Beoordeling

Deze cursus wordt beoordeeld met een 8,4.

Reacties van deelnemers :

 • "Overzichtelijk" 
 • "Veel interactie" 
 • "Stemt tot nadenken over de grenzen van de Wet Bibob"
 • "Kritisch" 
 • "Zowel juridisch als praktisch" 
 • "Vanuit meerdere invalshoeken wordt de Wet Bibob bekeken"