Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.57.28.png

+ Startinformatie in het strafproces

Vrijdag 29 maart 2019 | 10.00 - 16.15 uur

PO-punten: 5 | € 375,- excl. 21% BTW

Docent: Sven Brinkhoff

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de manier waarop startinformatie wordt verzameld. De strafadvocaat wordt een stevig handvat geboden om effectief verweer te kunnen voeren op de betrouwbaarheid van startinformatie en de rechtmatigheid van de verkrijging ervan. De (zittings)rechter krijgt een handvat aangereikt om adequaat te reageren op verweren over startinformatie. Ten slotte is deze cursus nuttig voor onder meer de politie, omdat inzicht wordt gegeven in wat de rechtsregels zijn rondom startinformatie en een inkijk wordt gegeven in de manier waarop startinformatie een rol speelt in het strafproces.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.58.01.png

+ Procederen in Straatsburg

Dinsdag 2 april 2019 | 12.30 - 17.00 uur

PO-punten: 4 | € 285,- excl. 21% BTW

Docent: Thom Dieben

Er zullen maar weinig advocaten zijn die niet bekend zijn met het belang van de rechtspraak uit Straatsburg. Veel minder bekend is hoe een klacht in Straatsburg moeten worden ingediend en hoe de procedure vervolgens verder verloopt. Daar komt bij dat het EHRM de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor verzoekschriften recentelijk heeft aangescherpt. Als gevolg van die aanscherping is de stuitingsmogelijkheid afgeschaft en wordt een verzoekschrift dat niet aan de formele vereisten voldoet niet meer in behandeling genomen. Deze cursus is bedoeld voor advocaten die veel gemaakte fouten op dit punt willen voorkomen en graag meer willen weten over de klachtprocedure in Straatsburg.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.58.17.png

+ Bestuurlijke boete: praktisch benaderd

Vrijdag 5 april 2019 | 10.00 - 17.30 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. 21% BTW

Docenten: Christien Saris & Marleen Velthuis

De bestuurlijke boete is niet meer weg te denken als punitieve sanctie. Boetes zijn te vinden op tal van terreinen. Denk aan het financiële toezichtrecht, het milieurecht, de arbeidsomstandighedenwetgeving, het telecommunicatierecht, het privacyrecht etc. Boetebedragen worden steeds hoger waardoor de financiële impact daarvan voor bedrijven en hun leidinggevenden steeds groter wordt. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de meest belangrijke thema's die bij de beoordeling van de bestuurlijke boete spelen. De docenten behandelen deze thema's aan de hand van jurisprudentie en ervaringen uit de praktijk. Daarbij worden de thema's vanuit zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke optiek benaderd. De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod: bewijs, verwijtbaarheid, evenredigheid en begrippen als cautie, opzet en feitelijk leidinggeven. Tijdens de cursus worden tevens praktische tips gegeven hoe om te gaan met een dreigend boetetraject.


Schermafbeelding 2019-03-08 om 16.20.37.png

+ Piketcursus Strafrecht

Woensdag 8 mei 2019 | 9.30 - 16.30 uur

PO-punten: 6 | € 360,- excl. BTW

Docenten: Alrik de Haas, Philip Vijfhuize en Vincent Borninkhof

Deze (interactieve) piketcursus is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. De cursus is praktisch ingestoken: cursisten worden handvatten aangereikt van ervaren sprekers. Gedurende de hele cursus is de rode draad de bril van de strafrechtadvocaat.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.58.36.png

+ Cybercrime: ins & outs

Vrijdag 10 mei 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans

"Over vijf jaar is 50% van de criminaliteit cybercrime", volgens Gerrit van der Burg van het College van Procureurs-Generaal. Dat is op zichzelf al een goede reden om meer te leren over cybercrime. In deze dagcursus leert u meer over het fenomeen cybercrime en de strafbaarstellingen. In het tweede deel van cursus leert u meer over de normering van digitale opspringsmethoden. Deze kennis komt van pas in de adviseringspraktijk en de opsporingspraktijk. De belangrijkste wettelijke bepalingen, jurisprudentie en actualiteiten komen allemaal aan bod.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.58.53.png

+ Cassatie in Strafzaken

Dinsdag 14 mei 2019 | 9.30 - 16.45 uur

PO-punten: 6 | € 375,- excl. 21% BTW

Docenten: Joost Nan & Edwin Bleichrodt

Cassatieprocedures in strafzaken zijn een aparte tak van sport, aangezien deze procedure een heel ander karakter heeft dan een strafzaak in eerste aanleg of in hoger beroep. Tijdens deze cursus worden de laatste ontwikkelingen, kansen en valkuilen waar in de cassatiepraktijk tegenaan gelopen kan worden besproken, vanuit het perspectief van alle bij de cassatierechtspraak betrokken rollen.


Schermafbeelding 2019-01-13 om 10.44.24.png

+ Wet Dieren

Vrijdag 17 mei 2019 | 12.30 - 17.00 uur

PO-punten: 4 | € 275,- excl. 21% BTW

Docent: Jaap Baar

Tijdens deze cursus staat de strafrechtelijke en bestuursrechtelijke handhaving van feiten die op dieren betrekking hebben centraal. Daarbij gaat het met name om de bepalingen van de Wet Dieren en aanverwante regelgeving. Naast het wettelijk systeem en de verschillende handhavingsmogelijkheden, is in de cursus veel aandacht voor de praktijk en worden aan de hand van bestuurs- en strafrechtelijke jurisprudentie veel voorkomende verweren en bewijsproblemen in dierenzaken besproken. Dit maakt de cursus voor zowel advocaten, als officieren van justitie, handhavingsjuristen en handhavers interessant, nu dus ook aandacht besteed wordt aan de eventuele tekortkomingen in rapportages of processen-verbaal. Daarnaast wordt uitgebreid aandacht besteed aan de inbeslagname van dieren, waarbij ook apart aandacht zal zijn voor de handhaving naar aanleiding van bijtincidenten.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.59.08.png

+ Red flags, fraude indicatoren, administratie onderzoek & data-analyse bij (faillissements)fraude

Donderdag 23 mei 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. 21% BTW

Diverse docenten

Voor stakeholders is het vanuit ieders eigen rol relevant om kennis en inzicht te hebben in het kunnen detecteren en analyseren van fraude indicatoren in de administratie en jaarrekening. Een ervaren financieel onderzoek zal de deelnemers tijdens een intensief blok meenemen in deze materie. Tijdens het tweede deel van deze dag wordt ingegaan op de rol van forensisch onderzoek en data analyse in geval van (een vermoeden van) faillissementsfraude en de samenwerking tussen de stakeholders en de forensisch accountant. Antwoord wordt gegeven op vragen als: Aan welke regels dient de forensisch accountant zich te houden bij het uitvoeren van zijn onderzoek? Hoe kan een forensisch accountant gericht onderzoek uitvoeren op basis van red flags? Wat is het belang van een goede quick scan? Wat is de bruikbaarheid van het rapport van een forensisch accountant in een civiele en strafrechtelijke procedure Afgesloten wordt met een bijdrage over de specifieke rol die het Ministerie van Justitie & Veiligheid speelt op het terrein van faillissementsfraude.


btw-fraude

+ BTW-(carrousel)fraude

Dinsdag 28 mei 2019 | 12.30 - 17.00 uur

PO/PE-punten: 4 | EUR 249,- excl. 21% BTW

Sprekers: Carlijn van Dijk, Kim Helwegen & Wim Bollen

Btw-(carrousel)fraude is hot! Het staat niet alleen hoog op de Europese agenda, maar het is ook een speerpunt van de (opsporingsinstantie van) de Belastingdienst (FIOD). De praktijk leert dat grote strafrechtelijke en/of fiscale onderzoeken gaande zijn naar deze grensoverschrijdende btw-fraude. Bij een dergelijke verdenking van fraude is kennis van zowel het strafrecht als fiscale recht onontbeerlijk. Tijdens deze cursus worden de ins & outs van btw-(carrousel)fraude uiteengezet vanuit de fiscale advocatuur, de strafrechtelijke advocatuur en het functioneel parket.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.59.28.png

+ Privacy en Toezicht

Dinsdag 4 juni 2019 | 9.30 - 16.45 uur

PO-punten: 6 | € 375,- excl. 21% BTW

Docent: Henk Dammers

Per 25 mei 2018 trad de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) in werking. Naar aanleiding hiervan zijn in 2018 de Wet politiegegevens (WPG) en de Wet justitiële en strafvorderlijke gegevens (WJSG) eveneens gewijzigd. Tijdens deze cursus komt aan bod wat de inwerkingtreding van de AVG en de daarmee samenhangende wetswijzigingen voor de dagelijkse praktijk van toezichthouders en handhavers betekent. Op een aansprekende manier worden praktijksituaties aan het wettelijk kader gekoppeld. Na de cursusdag zijn de cursisten met voldoende kennis toegerust om in de dagelijkse toezicht- en handhavingspraktijk met inachtneming van de AVG te werken.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 17.59.48.png

+ Europees Onderzoeksbevel (EOB)

Donderdag 13 juni 2019 | 12.30 - 17.00 uur

PO-punten: 4 | € 285,- excl. 21% BTW

Docent: Thom Dieben

Het Europees onderzoeksbevel (EOB) is een beslissing die een officier van justitie of rechter neemt om in het kader van een strafrechtelijk onderzoek bepaalde onderzoeksmaatregel toe te passen in een andere EU lidstaat. Grondgedachte is dat indien conform het nationale recht een bevel is gegeven tot toepassing van de onderzoeksmaatregel, de nationale beslissing in beginsel door buitenlandse autoriteiten wordt erkend en uitgevoerd (het beginsel van “wederzijdse erkenning”). Het EOB zal worden toegepast in het overgrote deel van zowel de inkomende als uitgaande verzoeken om ‘kleine’ rechtshulp in Nederland. Mede gelet op de toenemende internationalisering van strafzaken is een goed begrip van de werking van het EOB dan ook must voor alle deelnemers in de strafrechtketen. Deze cursus is bedoeld voor (bijzondere) opsporingsambtenaren, officieren van justitie, advocaten en rechters die meer willen weten over het EOB.


Schermafbeelding 2019-03-21 om 13.53.09.png

+ Accountancy in beweging | Fraudesignalerende taak van de controlerende accountant: verwachting vs. realiteit

Vrijdag 14 juni 2019 | 13.30 - 18.00 uur

PO-punten: 3 | € 325,- excl. 21% BTW

Diverse sprekers

Schuif aan bij Joost Hoebink op vrijdagmiddag 14 juni 2019 wanneer hij toonaangevende stakeholders interviewt over de verwachtingen ten aanzien van accountants bij het blootleggen van fraude(signalen). De stakeholders nemen plaats aan de tafel van De Wereld Draait Door. In talkshowvorm wordt gepraat, gediscussieerd en gedebatteerd. Niet alleen vanuit de accountancy wordt gesproken over de rol van de accountant als poortwachter. Juist ook de visie curator, opsporingsinstanties, toezichthouders, beleggers en commissarissen over hoe ver die rol dient te gaan komt aan bod.


Schermafbeelding 2019-01-18 om 02.10.50.png

+ Bijstand door de ogen van fraudeverdachten | Beleving en gevolgen van strafrechtspleging & afwegingen bij advisering

Vrijdag 14 juni 2019 | 13.30 - 18.00 uur

PO-punten: 4 | € 325,- excl. 21% BTW

Docenten: Wim Huisman & Dennis Lesmeister

Strafrechtelijke onderzoeken naar fraude onderscheiden zich van onderzoeken naar de meer commune feiten. Verdachten in dergelijke fraudeonderzoeken, fraudeverdachten, voldoen over het algemeen aan een bepaald profiel. Vaak zijn zij intelligent, hebben een gezin, goede baan dan wel een eigen onderneming. Deze cursus heeft tot doel inzicht te geven in de niet-juridische impact van strafrechtelijke onderzoeken en een eventueel daarop volgende strafrechtelijk vervolging voor fraudeverdachten.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.00.03.png

+ Civielrechtelijke aanpak van faillissementsfraude & de rol van de curator, RC en notaris

Donderdag 27 juni 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 575,- excl. 21% BTW

Diverse docenten

Deze bijeenkomst staat in het teken van de civiele aspecten van faillissementsfraude. Allereerst komen de beginselen uit het faillissementsrecht aan bod, waaronder de vereisten van de Pauliana. Vervolgens wordt ingegaan op de diverse middelen die de Faillissementswet de curator (al dan niet via de rechter-commissaris) biedt om adequaat en efficiënt informatie te achterhalen en veilig te stellen. Daarna wordt ingegaan op de curator en het strafproces: ook in een lopende strafzaak tegen een bestuurder (of een feitelijk beleidsbepaler) van de gefailleerde rechtspersoon dient de curator immers zijn mogelijkheden optimaal te benutten. De rechter-commissaris vertelt voorts over de rol van de RC in faillissementsfraudezaken, de middelen die hem/haar ter beschikking staan en de gevolgen van de nieuwe wetgeving voor zijn/haar rol. Tot slot wordt de rol van de notaris belicht.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.00.27.png

+ Piketcursus Strafrecht

Donderdag 5 september 2019 | 9.30 - 16.30 uur

PO-punten: 6 | € 360,- excl. BTW

Docenten: Alrik de Haas, Philip Vijfhuize en Vincent Borninkhof

Deze (interactieve) piketcursus is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. De cursus is praktisch ingestoken: cursisten worden handvatten aangereikt van ervaren sprekers. Gedurende de hele cursus is de rode draad de bril van de strafrechtadvocaat.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.00.44.png

+ Bankbreukdelicten: strafrechtelijke vervolging & verweren

Donderdag 12 september 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Docenten: Joyce Boonstra-Verhaert & Sandra Breugem

Tijdens deze cursus staan de bankbreukdelicten centraal. Daarbij wordt ingegaan op zowel de oude wetgeving als de veranderingen die het gevolg zijn van de inwerkingtreding van onder meer de Wet herziening strafbaarstelling faillissementsfraude. Hierbij passeren ook de toepasselijke faillissementsrechtelijke normen de revue. Tijdens de bijeenkomst komt zowel het perspectief van de verdediging (strafrechtadvocatuur) als die van het Openbaar Ministerie aan bod. Besproken worden de handvaten die de nieuwe wetgeving de opsporing biedt, maar ook waar mogelijkheden liggen voor de verdediging, welke (kansrijke) verweren er gevoerd kunnen worden in dit soort strafzaken en welke processtrategieën mogelijk en wenselijk zijn.


Schermafbeelding 2019-02-08 om 14.53.19.png

+ Anti-Bribery & Corruption Training for Compliance Professionals 2019

Start: Maandag 16 september 2019 | 9.30 - 17.00 uur

Diverse docenten

Anti-bribery and corruption enforcement actions are rising globally. Organizations across every industry should be aware of the consequences and repercussions of corruption violations which can be swift and severe. Countless firms have been subject to major fines and other penalties that have had highly negative impact on their business and many individual employees have been prosecuted on criminal charges. White Collar Academy offers an anti-bribery and corruption training to ensure that your organization is compliant with modern international anti-corruption legislation.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.01.02.png

+ Digitale opsporing

Donderdag 19 september 2019 | 12.30 - 17.00 uur

PO-punten: 4 | € 250,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans

Digitale opsporing vindt in een andere context plaats dan meer traditioneel recherchewerk. In deze cursus wordt aan de hand van het opsporingsproces in cybercrimezaken besproken op welke wijze bewijs kan worden verzameld in een digitale context.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.01.21.png

+ Congres Milieustrafrecht

Donderdag 3 oktober 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 300-450,- excl. BTW

Diverse docenten

Het milieustrafrecht krijgt steeds meer aandacht nu de bescherming van het milieu aan terrein wint. De afgelopen jaren hebben veranderingen in wet- en regelgeving zich in rap tempo opgevolgd. Daarnaast worden steeds vaker bedrijven en particulieren vervolgd voor een veelheid aan milieuovertredingen. Tijdens dit congres staan de ontwikkelingen ten aanzien van dit vakgebied centraal.


Schermafbeelding 2019-02-08 om 14.45.40.png

+ Wet Bibob

Dinsdag 8 oktober 2019 | 9.30 - 16.45 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docenten: Irene van der Heijden, Mèlanie Nijenhuis, Annette van Kooij en Ramon Ridder

Tijdens deze cursus staat de Wet bevordering integriteitsbeoordelingen door het openbaar bestuur (Wet Bibob) centraal. Allereerst wordt ingegaan op het toepassingsbereik, bevoegdheden, de informatiepositie van de overheid en haar verhouding tot de strafrechtelijke kolom. Vervolgens komt de inzet van de Wet Bibob door het Openbaar Ministerie aan bod. Afgesloten wordt met de verschillende fases in de bestuursrechtelijke procedure en tips en tricks voor wat betreft het voeren van een dergelijke procedure.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.01.43.png

+ Modernisering strafrecht in het digitale tijdperk

Donderdag 10 oktober 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans

De wereld digitaliseert, maar gaat het Wetboek van Strafvordering daar voldoende in mee? In deze cursus worden de digitale vraagstukken uit het ‘project modernisering strafvordering’ besproken en de belangrijkste aanbevelingen van de Commissie-Koops uitgelicht. Tijdens de cursus worden deelnemers uitgedaagd mee te denken en van gedachten te wisselen over de vraagstukken die komen kijken bij ‘strafvordering in het digitale tijdperk’.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.01.58.png

+ Fiscale aspecten & De rol van de FIOD / Belastingdienst bij de aanpak van faillissementsfraude

Donderdag 31 oktober 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Diverse docenten

Tijdens deze bijeenkomst komen de relevante fiscale aspecten bij faillissementsfraude aan bod. Daarbij wordt een kijkje gegeven in de keuken van de Belastingdienst en zal wordt ingegaan op de rol en het belang van de fiscus bij de bestrijding van faillissementsfraude alsmede de rol van de FIOD.


Schermafbeelding 2019-03-05 om 17.09.38.png

+ Sanctie Congres: Handel, beperkingen, handhaving & compliance

Donderdag 7 november 2019 | 10.00 - 17.30 uur

PO-punten: 6 | EUR 499,- excl. 21% BTW

Diverse sprekers

(Naleving van) sanctieregelgeving wordt steeds relevanter: de Nederlandse douane en het Openbaar Ministerie lopen in Europa aan kop met daadwerkelijke handhaving. Gedurende dit congres staan de ontwikkelingen op dit gebied centraal. Deelnemers worden tijdens diverse workshops geïnformeerd over de ins en outs van sanctieregelgeving, bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhavingsmechanismen en de toepassing in de praktijk.


Schermafbeelding 2018-12-12 om 18.03.07.png

+ Internationale bevoegdheden van de curator & asset tracing bij (faillissements)fraude

Donderdag 28 november 2019 | 9.30 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | EUR 575,- excl. 21% BTW

Diverse docenten

Tijdens deze cursus staan de internationale verhaalsmogelijkheden in geval van faillissementsfraude centraal. Allereerst worden de civielrechtelijke mogelijkheden van (het vinden van) verhaal voor aansprakelijkheidsvorderingen op de fraudeur (asset tracing en asset recovery). Het is immers de taak van de curator om optimaal van zijn mogelijkheden gebruik te maken. Tijdens het tweede deel van de bijeenkomst komen de (internationale) verhaalsmogelijkheden van het Openbaar Ministerie aan bod. Afgesloten wordt met de internationale bevoegdheden van de curator, zowel binnen de Insolventieverordening als daarbuiten.


Schermafbeelding 2019-03-05 om 17.10.56.png

+ Anti-Bribery & Corruption Conference 2019

Vrijdag 29 november 2019 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 5 | EUR 450,- excl. 21% BTW

Diverse sprekers

During this years conference 'The UK approach to anti-corruption' takes centre-stage. (international) Speakers will cover a broad range of topics: from the UK anto-corruption strategy, newly and improved powers and multi-jurisdictional cooperation in SFO Investigations to developments from the side of the defence and judicial review of out-of-court settlements. The conference aims to stimulate debate, foster networking, cross-fertilisation and the exchange of experiences.