Wet computercriminaliteit III

Donderdag 18 januari 2018 | 17.00 - 20.30 uur

PO-punten: 3 | € 199,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Er is veel te doen om de Wet computercriminaliteit III. Op dit moment is deze wet nog in behandeling bij de Eerste Kamer. Zowel de politiek als de opsporing dringen echter aan op het snel aannemen van de wet. De verwachting is dat deze de opsporing van cyberdelicten en de vervolging van cybercriminelen aanzienlijk zal versterken. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van de Wet computercriminaliteit III en de gevolgen voor de praktijk. 

Lees verder > 


Schermafbeelding 2016-07-15 om 12.26.19.png

Update Cybercrime & Cybersecurity

Dinsdag 6 februari 2018 | 18.30 - 21.00

PO-punten: 2 | € 135,- excl. BTW

De ontwikkelingen op het gebied van cybercrime en cybersecurity volgen elkaar in hoog tempo op. Om die reden wordt twee maal per jaar de 'Update Cybercrime & Cybersecurity' georganiseerd. Tijdens deze update worden de ontwikkelingen op het gebied van cybercrime en cybersecurity, zowel op nationaal als op Europees niveau, van het afgelopen halve jaar besproken. Hierbij komen zowel actualiteiten op het gebied van wetgeving, opsporing en handhaving, als actualiteiten uit de rechtspraak aan de orde. 

Lees verder >


Juridische aspecten van Internetrechercheren

Donderdag 15 februari 2018 | 17.00 - 20.30 uur

PO-punten: 3 | € 199,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Tijdens de cursus wordt een korte inleiding over internetrechercheren gegeven. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de bronnen waarvan gebruik kan worden gemaakt. Vervolgens wordt uitgelegd wordt op welke manier het vergaren van gegevens van internet een inmenging vormt op grondrechten en mensenrechten. Aan de hand van het ‘protocol internetonderzoek’ van gemeenten worden de grenzen van het internetrechercheren voor gemeenteambtenaren uitgelegd. Daarbij wordt ook aandacht besteed wanneer een officier van justitie bij het onderzoek moet worden betrokken. Daarnaast wordt uitgelegd wat de grenzen zijn voor internetrechercheren voor opsporingsambtenaren. Ook het gebruik van undercover opsporingsmethoden op internet wordt besproken.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2016-07-15 om 12.24.58.png

Europees Onderzoeksbevel (EOB)

Vrijdag 9 maart 2018 | 12.30 - 17.00 uur

PO-punten: 4 | € 285,- excl. BTW

Docent: Thom Dieben

Het Europees onderzoeksbevel (EOB) is een beslissing die een officier van justitie of rechter neemt om in het kader van een strafrechtelijk onderzoek bepaalde onderzoeksmaatregel toe te passen in een andere EU lidstaat. Grondgedachte is dat indien conform het nationale recht een bevel is gegeven tot toepassing van de onderzoeksmaatregel, de nationale beslissing in beginsel door buitenlandse autoriteiten wordt erkend en uitgevoerd (het beginsel van “wederzijdse erkenning”). Het EOB zal worden toegepast in het overgrote deel van zowel de inkomende als uitgaande verzoeken om ‘kleine’ rechtshulp in Nederland. Mede gelet op de toenemende internationalisering van strafzaken is een goed begrip van de werking van het EOB dan ook must voor alle deelnemers in de strafrechtketen.

Lees verder >


Schermafbeelding 2016-07-15 om 14.44.57.png

Startinformatie in het Strafproces

Dinsdagdag 13 maart 2018 | 11.00 - 16.15 uur

PO-punten: 5 | € 375,- excl. BTW

Docent: Sven Brinkhoff

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de manier waarop startinformatie wordt verzameld. De strafadvocaat wordt een stevig handvat geboden om effectief verweer te kunnen voeren op de betrouwbaarheid van startinformatie en de rechtmatigheid van de verkrijging ervan. De (zittings)rechter krijgt een handvat aangereikt om adequaat te reageren op verweren over startinformatie. Ten slotte is deze cursus nuttig voor onder meer de politie, omdat inzicht wordt gegeven in wat de rechtsregels zijn rondom startinformatie en een inkijk wordt gegeven in de manier waarop startinformatie een rol speelt in het strafproces. 

Lees verder > 


index.jpg

Specialisatieopleiding Faillissementsfraude

Start 15 maart 2018 - december 2018

PO-punten: 36 | € 2.500 - 3.150 excl. BTW

Deze Specialisatieopleiding is gericht op het bevorderen van de integrale aanpak van faillissementsfraude en het faciliteren van de samenwerking tussen de verschillende stakeholders. De bijeenkomsten worden verzorgd door gerenommeerde sprekers uit verschillende disciplines en vakgebieden met oog voor zowel nationale als internationale aspecten. Tijdens de opleiding is duidelijke aandacht voor de rechtspraktijk. De Specialisatieopleiding gaat uit van een nauwe verbondenheid met het werkveld en voorziet in het geven van praktische tips en wenken. Naast het vergroten van de kennis en kunde op het gebied van faillissementsfraude is de doelstelling tevens uitbreiden van netwerken en kennisuitwisseling. 

Lees verder >


Schermafbeelding 2016-07-15 om 12.25.30.png

Gebakken lucht: Strafrechtelijke & Civielrechtelijke Aspecten van Beleggingsfraude

Donderdag 22 maart 2018 | 14.00 - 18.30 uur

PO-punten: 4 | € 275,- excl. BTW

Docent: Joost Tonino

De focus binnen deze cursus is gericht op de wet- en regelgeving die specifiek op beleggingsfraude van toepassing is, de strafrechtelijke handhaving van beleggingsfraude, de toezichts- en handhavingsmogelijkheden van de financiële toezichthouders (AFM en DNB) en de positie van de gedupeerde belegger.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2016-07-15 om 12.25.30.png

Bestuurlijke boete: praktisch benaderd vanuit bestuursrechtelijk en strafrechtelijk perspectief

Dinsdag 17 april 2018 | 10.00 - 17.30 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docenten: Christien Saris & Marleen Velthuis

Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de meest belangrijke thema's die bij de beoordeling van de bestuurlijke boete spelen. De docenten behandelen deze thema's aan de hand van jurisprudentie en ervaringen uit de praktijk. Daarbij worden de thema's vanuit zowel bestuursrechtelijke als strafrechtelijke optiek benaderd. De volgende onderwerpen komen tijdens deze cursus aan bod: bewijs, verwijtbaarheid, evenredigheid en begrippen als cautie, opzet en feitelijk leidinggeven. Tijdens de cursus worden tevens praktische tips gegeven hoe om te gaan met een dreigend boetetraject.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2016-07-15 om 12.26.19.png

Basiscursus Privacy- & gegevensbescherming

Donderdag 26 april 2018 | 9.45 - 17.15 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docent: prof. mr. G-J. (Gerrit-Jan) Zwenne

Tijdens deze cursus komen de ‘basics’ van privacy- en gegevensbeschermingsrecht aan bod. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van dit rechtsgebied en de nationale en internationale kaders waaraan in de praktijk betekenis toekomt: met welke toezichthouders we te maken hebben en welke rechterlijke colleges, en hoe nationale en Europese regels zich tot elkaar verhouden. Vervolgens wordt ingegaan op de reikwijdte en werkingssfeer van de wet- en regelgeving en welke verplichtingen daaruit voortvloeien, en welke sancties kunnen volgen als niet daaraan wordt voldaan.

Lees verder > 


1493111559548.png

Witwas Trends

Donderdag 24 mei 2018 | 10.00 - 17.30 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

De bestrijding van witwassen geniet in Nederland al jaren een hoge prioriteit van opsporingsdiensten en beleidsmakers. Zo zien we een nog altijd een groeiend aantal witwaszaken bij de strafkamers. Deze cursus belicht de meest relevante en recente trends op anti-witwas gebied. De cursus wordt verzorgd door een drietal ervaren sprekers die het onderwerp belichten vanuit zowel het Openbaar Ministerie/opsporing als de advocatuur.

Lees verder >


Expertise Bijzonder Strafrecht

Doorlopend | PO-punten: 60

Het financieel economisch strafrecht is een bijzondere tak van sport. Het vergt van betrokkenen bij dergelijke (straf)zaken, in de rol van advocaat, officier van justitie, rechter(commissaris) dan wel als opsporingsambtenaar/toezichthouder specifieke kennis en kunde.

Voor degenen die zich (verder) willen specialiseren op dit vakgebied is de 'Expertise Bijzonder Strafrecht' in het leven geroepen. 

Lees verder >