Expertise Bijzonder Strafrecht

Doorlopend | PO-punten: 60

Het financieel economisch strafrecht is een bijzondere tak van sport. Het vergt van betrokkenen bij dergelijke (straf)zaken, in de rol van advocaat, officier van justitie, rechter(commissaris) dan wel als opsporingsambtenaar/toezichthouder specifieke kennis en kunde.

Voor degenen die zich (verder) willen specialiseren op dit vakgebied is de 'Expertise Bijzonder Strafrecht' in het leven geroepen. 

Lees verder >


Tweedaagse Verdiepingscursus Strafrechtelijk Bewijsrecht

Donderdag 2 + Dinsdag 14 november 2017 | 9.00 - 17.00 uur

PO-punten: 12 | € 799,- excl. BTW

Docenten: Marius Teengs Gerritsen & Leo Hendriks

Tijdens deze tweedaagse interactieve cursus komen de verschillende aspecten van het strafrechtelijke bewijsrecht aan de orde met de juiste mix van theorie en praktijk. Aan de hand van concrete voorbeelden en jurisprudentie wordt inzicht geboden in hoe het strafrechtelijk bewijsrecht) in de praktijk uitwerkt. Hierbij komen tevens Europese invloeden en te verwachten ontwikkelingen aan bod. Bij deelname aan deze cursus krijgt u een compleet en actueel overzicht van het strafrechtelijke bewijsrecht. 

Lees verder >


Procederen in Straatsburg

Vrijdag 3 november 2017 | 12.30 - 17.00 uur

PO-punten: 4 | € 285,- excl. BTW

Docent: Thom Dieben

Er zullen maar weinig advocaten zijn die niet bekend zijn met het belang van de rechtspraak uit Straatsburg. Veel minder bekend is hoe een klacht in Straatsburg moeten worden ingediend en hoe de procedure vervolgens verder verloopt. Daar komt bij dat het EHRM de ontvankelijkheidsvoorwaarden voor verzoekschriften recentelijk heeft aangescherpt. Als gevolg van die aanscherping is de stuitingsmogelijkheid afgeschaft en wordt een verzoekschrift dat niet aan de formele vereisten voldoet niet meer in behandeling genomen. Deze cursus is bedoeld voor advocaten die veel gemaakte fouten op dit punt willen voorkomen en graag meer willen weten over de klachtprocedure in Straatsburg.

Lees verder >


Fiscaal Strafrecht

Dinsdag 7 november 2017 | 10.00 - 16.30 uur

PO-punten: 5 | € 385,- excl. BTW

Docenten: Wiebe de Vries & Henk van der Werff

Tijdens deze basiscursus maakt u kennis met het fiscale strafrecht. De strafrechtelijke bepalingen uit de Algemene Wet Rijksbelastingen zullen worden besproken alsmede de algemene straf- en fiscaalrechtelijke leerstukken die daarmee verband houden. Naast de materiële en formele regels van het fiscale strafrecht wordt stilgestaan bij de verschillen en overeenkomsten tussen het fiscaal strafprocesrecht en (commune) strafprocesrecht. Concreet zullen leerstukken als het uni via-beginsel, samenloop, daderschap en deelneming en ook opzet en schuld de revue passeren en onderwerpen als het strekkingsvereiste, pleitbaar standpunt en sfeerovergang, toegesneden op specifieke fiscale situaties. Voorts wordt aandacht geschonken aan de verschillende aspecten van de opsporing en handhaving van fiscale delicten.

Lees verder >


Jurisdictie in Cyberspace

Donderdag 16 november 2017 | 17.00 - 20.30 uur

PO-punten: 3 | € 199,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Cybercrime werpt interessante vragen op met betrekking tot jurisdictie. In deze cursus wordt eerst een korte introductie gegeven van cybercrime om de problematiek te schetsen. Vervolgens wordt aan de hand van casussen nagegaan wanneer rechtsmacht kan worden aangenomen bij cybercrime. 

Lees verder >


Facetten van Deelneming

Vrijdag 17 november 2017 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docenten: Alwin van Dijk & Anne Postma

De doelstelling van deze cursus is tweeledig. Het eerste doel is het bieden van inzicht in de systematiek van de deelnemingsregeling. Tegen de achtergrond daarvan zijn toekomstige rechtsontwikkelingen op dit terrein beter te plaatsen. Het tweede doel bestaat uit het bieden van verdieping ten aanzien van deelthema’s die bij uitstek relevant zijn voor de beroepspraktijk. Voorbeelden daarvan zijn de onderlinge afbakening van veelvoorkomende deelnemingsvormen, en lastige kwesties zoals globaal opzet, uiteenlopend opzet bij deelneming en het opzet van de rechtspersoon.

Lees verder > 


Piketcursus, strafrecht, Raad voor Rechtsbijstand

Piketcursus Strafrecht

Woensdag 22 november 2017 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 6 | € 375,- excl. BTW

Docenten: Alrik de Haas, Philip Vijfhuize en Vincent Borninkhof

Deze (interactieve) piketcursus is bedoeld voor advocaten en advocaat-stagiaires die willen deelnemen aan het strafpiket. De cursus is praktisch ingestoken: cursisten worden handvatten aangereikt van ervaren sprekers. Gedurende de hele cursus is de rode draad de bril van de strafrechtadvocaat. Deze cursus is door de directie van de Raad voor Rechtsbijstand goedgekeurd en voldoet daarmee aan de voorwaarden van een strafpiketcursus in de zin van artikel 6a van de inschrijvingsvoorwaarden. 

Lees verder > 


Gebakken lucht: Strafrechtelijke & Civielrechtelijke Aspecten van Beleggingsfraude

Dinsdag 28 november 2017 | 14.00 - 18.30 uur

PO-punten: 4 | € 275,- excl. BTW

Docent: Joost Tonino

De focus binnen deze cursus is gericht op de wet- en regelgeving die specifiek op beleggingsfraude van toepassing is, de strafrechtelijke handhaving van beleggingsfraude, de toezichts- en handhavingsmogelijkheden van de financiële toezichthouders (AFM en DNB) en de positie van de gedupeerde belegger.

Lees verder >


Anti-Bribery & Corruption Conference 2017: International Enforcement Trends

Vrijdag 1 december 2017 | 10.00 - 17.00 uur

PO-punten: 5 | € 300 - 450,- excl. BTW

Diverse sprekers

On 1 December 2017 the annual Amsterdam held Anti-Bribery & Corruption Conference will take place for the third time. After two successful editions of the conference in Dutch, the conference will as of this year be held in English.  The theme of this years conference is International Enforcement Trends. The program will cover a broad range of topics, including recent developments, stimulating debate, fostering networking, cross-fertilisation and the global exchange of experience.

Lees verder > 


Handhaving van Sociale Zekerheidsfraude

Dinsdag 5 december 2017 | 10.00 - 17.15 uur

PO-punten: 6 | € 385,- excl. BTW

Docent: Henk Dammers

Tijdens deze cursus staan de ontwikkelingen op het gebied van de handhaving en het handhavingsbeleid in de sociale zekerheid centraal alsmede de bevoegdheden waarover toezichthouders sociale zekerheidswetgeving en opsporingsambtenaren in dat kader beschikken.

Lees verder > 


Het Klokkenluidersdilemma

Donderdag 7 december 2017 | 9.00 - 17.45 uur

PO-punten: 7 | € 325 - 450,- excl. BTW

Diverse sprekers

De afgelopen jaren is er in toenemende mate aandacht voor klokkenluiders en hun positie, zowel op nationaal als op internationaal niveau. Misstanden en de melding ervan raken echter niet alleen de klokkenluider zelf. Ook degene waarover de klok wordt geluid (de beklaagde) en de organisatie die de klok hoort luiden worden hierdoor getroffen. Tijdens dit seminar wordt het klokkenluidersdilemma vanuit deze verschillende invalshoeken belicht: vanuit de klokkenluider, de beklaagde en vanuit de organisatie waarbinnen de klok wordt geluid.

Lees verder >


Update Europese Rechtspraak 

Maandag 11 december 2017 | 17.00 - 20.30 uur 

PO-punten: 3 | € 199,- excl. BTW

Docent: Thom Dieben

Tijdens deze update wordt de meest in het oog springende jurisprudentie van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) en het Hof van Justitie van de Europese Unie (HvJ-EU) van het afgelopen half jaar besproken. Daarbij komt tevens de relevantie van deze uitspraken voor de (strafrechts)praktijk aan bod.

Lees verder > 


De positie van de onderneming in het strafrecht

Dinsdag 12 december 2017 | 9.45 - 17.15 uur

PO-punten: 6 | € 395,- excl. BTW

Docenten: Joost Tonino & Henk van der Werff

Het doel van deze cursus is de deelnemer bekend maken met de meest voorkomende algemene leerstukken die van belang zijn bij strafzaken en bestuursstrafzaken tegen ondernemingen en aan haar gelieerde personen. De laatste jurisprudentiele ontwikkelingen in zowel het strafrecht als het bestuursrecht van deze onderwerpen zullen uitvoerig aan de orde komen.

Lees verder > 


Wet computercriminaliteit III

Donderdag 18 januari 2018 | 17.00 - 20.30 uur

PO-punten: 3 | € 199,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Er is veel te doen om de Wet computercriminaliteit III. Op dit moment is deze wet nog in behandeling bij de Tweede Kamer. Zowel de politiek als de opsporing dringen echter aan op het snel aannemen van de wet. De verwachting is dat deze de opsporing van cyberdelicten en de vervolging van cybercriminelen aanzienlijk zal versterken. Het doel is dan ook de wet nog in 2017 in werking te laten treden. Tijdens deze cursus wordt ingegaan op de belangrijkste aspecten van de Wet computercriminaliteit III en de gevolgen voor de praktijk. 

Lees verder > 


Schermafbeelding 2016-07-15 om 12.26.19.png

Update Cybercrime & Cybersecurity

Dinsdag 6 februari 2018 | 18.30 - 21.00 

PO-punten: 2 | € 135,- excl. BTW

De ontwikkelingen op het gebied van cybercrime en cybersecurity volgen elkaar in hoog tempo op. Om die reden wordt twee maal per jaar de 'Update Cybercrime & Cybersecurity' georganiseerd. 

Tijdens deze update worden de ontwikkelingen op het gebied van cybercrime en cybersecurity, zowel op nationaal als op Europees niveau, van het afgelopen halve jaar besproken. Hierbij komen zowel actualiteiten op het gebied van wetgeving, opsporing en handhaving, als actualiteiten uit de rechtspraak aan de orde. 

Lees verder >


Juridische aspecten van Internetrechercheren

Donderdag 15 februari 2018 | 17.00 - 20.30 uur

PO-punten: 3 | € 199,- excl. BTW

Docent: Jan-Jaap Oerlemans  

Tijdens de cursus wordt een korte inleiding over internetrechercheren gegeven. Daarbij wordt een overzicht gegeven van de bronnen waarvan gebruik kan worden gemaakt. Vervolgens wordt uitgelegd wordt op welke manier het vergaren van gegevens van internet een inmenging vormt op grondrechten en mensenrechten. Aan de hand van het ‘protocol internetonderzoek’ van gemeenten worden de grenzen van het internetrechercheren voor gemeenteambtenaren uitgelegd. Daarbij wordt ook aandacht besteed wanneer een officier van justitie bij het onderzoek moet worden betrokken. Daarnaast wordt uitgelegd wat de grenzen zijn voor internetrechercheren voor opsporingsambtenaren. Ook het gebruik van undercover opsporingsmethoden op internet wordt besproken.

Lees verder > 


Schermafbeelding 2016-07-15 om 14.44.57.png

Startinformatie in het Strafproces

Dinsdagdag 13 maart 2018 | 17.00 - 20.30 uur

PO-punten: 5 | € 375,- excl. BTW

Docent: Sven Brinkhoff

In deze cursus wordt inzicht gegeven in de manier waarop startinformatie wordt verzameld. De strafadvocaat wordt een stevig handvat geboden om effectief verweer te kunnen voeren op de betrouwbaarheid van startinformatie en de rechtmatigheid van de verkrijging ervan. De (zittings)rechter krijgt een handvat aangereikt om adequaat te reageren op verweren over startinformatie. Ten slotte is deze cursus nuttig voor onder meer de politie, omdat inzicht wordt gegeven in wat de rechtsregels zijn rondom startinformatie en een inkijk wordt gegeven in de manier waarop startinformatie een rol speelt in het strafproces. 

Lees verder > 


Schermafbeelding 2016-07-15 om 12.26.19.png

Basiscursus Privacy- & gegevensbescherming

Donderdag 26 april 2018 | 9.45 - 17.15 uur

PO-punten: 6 | € 399,- excl. BTW

Docent: prof. mr. G-J. (Gerrit-Jan) Zwenne

Tijdens deze cursus komen de ‘basics’ van privacy- en gegevensbeschermingsrecht aan bod. Er wordt ingegaan op de ontwikkeling van dit rechtsgebied en de nationale en internationale kaders waaraan in de praktijk betekenis toekomt: met welke toezichthouders we te maken hebben en welke rechterlijke colleges, en hoe nationale en Europese regels zich tot elkaar verhouden. Vervolgens wordt ingegaan op de reikwijdte en werkingssfeer van de wet- en regelgeving en welke verplichtingen daaruit voortvloeien, en welke sancties kunnen volgen als niet daaraan wordt voldaan.

Lees verder >